Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 09:48

KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen, 2 op, Talvi 2020, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 9.1.20 klo 23:59.
Kurssille ei sovi enää.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 1.10.19 klo 0:00 - 9.1.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.20 - 3.3.20
Laajuus: 2.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 52
Maksimi osallistujamäärä: 52
Sopii vielä: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustieteellisten aineiden yleisopinnot (avoin yo) (AVOKAY)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:
  • 1.8.2017 voimaanastuneen opetussuunnitelman perusteella tämä yleisopintoihin sisältyvä määrällisten menetelmien opintojakso tulee olla suoritettuna ennen ilmoittautumista aineopintojen opintojaksolle KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op). Opintojaksolla ei edellytetä aiemmin suoritettua SPSS-kurssia.
  • Mikäli saat näyttökoeoikeuden KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) -opintojaksolle, sinulta ei edellytetä tämän kurssin suorittamista.
Sisältö:peruskäsitteet, tutkimusasetelmat (poikittais- vs. pitkittäistutkimus, kokeellinen vs. korrelatiivinen tutkimus), tilastolliset tunnusluvut, muuttujien mitta-asteikot ja tyypit (numeerinen vs. ei-numeerinen, jatkuva vs. epäjatkuva), otantamenetelmät, tutkimusprosessi määrällisessä tutkimuksessa, tilastollisen tutkimuksen lukutaito
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata tilastollisen tutkimuksen tavoitteita ja peruskäsitteitä
- kuvata määrällisen tutkimuksen tutkimusprosessin etenemisen periaatteet
- tunnistaa erilaisia tilastollisen tutkimuksen asetelmia ja niissä käytettäviä menetelmiä
- eritellä tilastollisen tutkimuksen tiedonkeruun ja mittaamisen tapoja
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

Verkkokurssi. Opintojakso suoritetaan verkkokurssin kuluessa monivalintatehtäväsarjana ja oppimistehtävänä.
Kurssin kesto: 8.1. - 3.2.2020

- Verkkokurssilla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Katso käyttäjätunnuksista lisää ohjeita https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- Tarvitsemasi kurssiavaimen saat sähköpostitse ennen verkkokurssin alkua.

- Kurssin työtila Moodlessa avataan 8.1.2020, jolloin itsenäisen työskentelyn jakso alkaa. Työskentely sisältää luentotallenteiden katselun, monivalintatehtävien tekemisen, laskuharjoitukseen osallistumisen ja oppimistehtävän tekemisen.

- Kurssiin sisältyy laskuharjoitus, joka järjestetään 23.1.2020 Connect -verkkokokouksena. Ohjeet Connect-verkkokokousjärjestelmä käyttöön löytyvät osoitteesta https://www.avoin.jyu.fi/jarjestelmat/

- Oppimistehtävä palautetaan Moodlen työtilaan 3.2.2020 mennessä.

Kirjallisuus:

Kurssitehtävien tueksi suosittelemme luentojen lisäksi seuraavia vaihtoehtoisia teoksia:

  • Heikkilä, T. (2001 tai uudempi). Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.
  • Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp. e-kirja.
  • Nummenmaa, L. (2009 tai uudempi). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: Tammi.
Lisätiedot:

Mikäli saat näyttökoeoikeuden KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) -opintojaksolle, sinulta ei edellytetä tämän kurssin suorittamista.

Kurssi voidaan myös korvata vastaavan sisältöisillä aiemmin suoritetuilla tilastomenetelmien opinnoilla, esimerkiksi Tilastotieteen ja matematiikan laitoksen TILP100 Johdatus tilastotieteeseen 2 op, TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op tai Opettajankoulutuslaitoksen KTKO102 Johdatus tieteelliseen tutkimukseen 3 op. Mikäli olet suorittanut TILP100, TILP150 tai KTKO102 kurssin, ilmoita siitä oppiaineen opintosihteerille Susanna Ylhävuorelle (susanna.e.ylhavuori@jyu.fi).

Mikäli haet korvaavuutta muilla kuin edellä mainituilla tilastotieteen opintojaksoilla (TILP100, TILP150, KTKO102), ilmoittaudu KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen AHOT Korppi-toteutukseen ja hae tämän jälkeen korvaavuutta. Ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta löytyvät avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Aiemmat tilastomenetelmien opinnot eivät saa olla 10 vuotta vanhempia.

Kurssia ei voi korvata suoritetulla SPSS-kurssilla tai vastaavalla.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Laskuharjoitus 23.1.2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 41, maksimi 50
ilm.aika: 1.10.2019 00:00 - 31.12.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1-4to23.1.202017:00-19:00-