Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.6.2023 05:47

YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.16 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.15 klo 0:00 - 31.7.16 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Tomi Kankainen (tomi.k.kankainen@gmail.com)
Päivi Matilainen (paivi.matilainen@jyu.fi)
Matti Nieminen (matti.e.nieminen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 129
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Sosiaalityö (avoin yo) (AVOSTO), Sosiologia (avoin yo) (AVOSOS), Yhteiskuntapolitiikka (avoin yo) (AVOYKP)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

HUOM! Jos teet jakson osana yhteiskuntapolitiikan opintoja, valitse opintokokonaisuudeksi sosiologia tai sosiaalityö. Opintokokonaisuudeksi ei voi valita yhteiskuntapolitiikkaa, koska avoimen yliopiston tarjonnassa ei enää ole yhteiskuntapolitiikan opintokokonaisuutta vaan ainoastaan sen osia. Suoritusmerkintä voidaan jälkikäteen korjata opintorekisteriotteelle osaksi yhteiskuntapolitiikan opintoja.

Sisältö:

Kvalitatiivisten menetelmien luento
Opintojaksolla perehdytään laadullisen tutkimusasetelman laatimiseen, muodostetaan monipuolinen käsitys laadullisessa tutkimuksessa käytettävistä sekä tutkijan keräämistä että valmiista aineistoista ja tutustutaan erilaisiin analyysitapoihin. Lisäksi jaksolla käsitellään tutkimuseettistä ajattelua ja tieteellisen kirjoittamisen ominaispiirteitä.

Kvantitatiivisten menetelmien luento
Opintojaksolla perehdytään määrällisen empiirisen sosiaalitutkimuksen perusteisiin. Jakso tarjoaa perustiedot tärkeimmistä kvantitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä, analyysitavoista sekä tutkimusprosessin luonteesta.

Osaamistavoitteet:

Opinnot antavat opiskelijalle valmiudet hahmottaa kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien erot ja ominaispiirteet. Opiskelija saa perustaidot sosiaalitieteellisen tutkimusasetelman muodostamiseen, tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Hän ymmärtää tutkimuseettiset periaatteet ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Hänellä on valmiudet kandidaatintutkielman laatimiseen ja tutkimusmenetelmien syventävään opiskeluun.

Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintona sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin/hyväksytysti suoritetut

  • yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op TAI
  • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op TAI
  • sosiaalityön, sosiologian tai yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op.

Toimita oikeaksi todistettu (kahden todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys) todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussuunnittelijalle heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Opintojakso suoritetaan katsomalla verkkotallenteena olevat luennot ja kirjoittamalla niistä luentopäiväkirja.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Avainsanat:

sosiologia, kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.