Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2023 12:24

Sosiaalityön aineopinnot, 60 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.16 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 600.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.15 klo 0:00 - 31.7.16 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 720 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Päivi Matilainen (paivi.matilainen@jyu.fi)
Sirpa-Maarit Tapola-Tuohikumpu (sirpa.m.tapola-tuohikumpu@jyu.fi)
Laajuus: 60.0 op
Ilmoittautuneita: 82
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Sosiaalityö (avoin yo) (AVOSTO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”. Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain ja suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Vuoden 2012 alusta voimaan tulleiden yliopistolain muutosten johdosta yliopiston tulee tarkastaa opiskelijan rikosrekisteriote, mikäli opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. 1.1.2014 alkaen kaikkien Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sosiaalityön aineopintokokonaisuuteen (60 op) tai yksittäiselle jaksolle STOA160 Käytännöt II ilmoittautuvien opiskelijoiden tulee toimittaa nähtäväksi rikosrekisteriote ennen STOA160-jakson harjoittelun alkamista. Tarkemmat ohjeet löytyvät ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta.

Huom. opintojaksojen STOA130 ja STOA140 koodit ovat vaihtuneet 1.8.2015 ja ne ovat nyt STOA131 ja STOA142, mutta opintojaksojen sisältö on pysynyt ennallaan.

Sisältö:

Sosiaalityön opinnot johdattavat opiskelijan sosiaalityön peruskäsitteisiin, tutkimuskohteisiin, hyvinvointipalvelujen järjestelmiin sekä niiden yhteiskunnallisten ehtojen ymmärtämiseen. Lisäksi opinnot antavat valmiuksia jäsentää sosiaalityön käytäntöjä ja toimintaympäristöjä, sosiaalisia ongelmia sekä sosiaalityön suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan. Sosiaalityön opetus on monitieteistä ja siinä sovelletaan yksilöä, perhettä ja auttamisjärjestelmiä koskevia teorioita ja tutkimustuloksia. Opiskeluun sisältyy myös sosiaalityöhön ja -ammatteihin tutustuttava käytännön harjoittelujakso.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella sekä perus-  että aineopinnot sosiaalityöstä. Perusopintojen nimi on yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot. Sosiaalityön aineopintoihin voit ilmoittautua koko lukuvuoden ajan. Aineopinnot edellyttävät jonkin verran läsnäoloa.

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Sosiaalityön toimintaympäristö 10 op

Asiantuntijuus ja ammatilliset käytännöt 20 op

Sosiaalityön oikeudelliset perusteet 10 op

Sosiaalitieteiden menetelmät 10 op

Kandidaatin tutkielmaopinnot 10 op

 • STOA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari (10 op) - osallistu seminaarisi lähitapaamisiin (Jkl tai Hki) ja työskentelyyn verkossa, kirjoita kandidaatin tutkielma
 1. Syksyllä 2015 aloittavat ryhmät, JKL ja HKI - ilm. 1.8.2015 alkaen
 2. Keväällä 2016 aloittavat ryhmät, JKL (kaksi ryhmää) ja HKI - ilm. 15.12.2015 alkaen
Osaamistavoitteet:

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tietää, mitä akateeminen ammatillinen sosiaalityö käytännössä on, millaisia työmenetelmiä se käyttää sekä millaisissa työympäristöissä sitä tehdään. Opiskelija tuntee voimassa olevan suomalaisen sosiaalilainsäädännön perusteet ja suomalaisen sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän osana eurooppalaista toimintaympäristöä.

Opiskelija tunnistaa sosiaaliset ongelmat, keskeiset sosiaalityön ammatilliset interventiostrategiat ja työmenetelmät sekä hallitsee tyypilliset interventiot sosiaalisiin ongelmiin. Opiskelija hallitsee vuorovaikutuksellisen auttamistyön eettiset ja metodiset perusteet. Opiskelija oppii esittämään innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin ja ennakoimattomiin käytännön ongelmatilanteisiin. Hän tuntee sosiaalitieteellisen ajattelun ja tutkimuksen perusteet sekä oppii muotoilemaan tieteellisesti perustellun tutkimusongelman sekä suorittamaan pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen.

Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintona sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin/hyväksytysti suoritetut

 • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op), TAI
 • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op), TAI
 • sosiaalityön perusopinnot 25 op.

Toimita oikeaksi todistettu (kahden todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys) todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussuunnittelijalle heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Jos olet tehnyt perusopinnot sosiaalityön lähitieteestä (esim. sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), ota yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan tai koulutuspäällikköön saadaksesi tarkempaa tietoa korvautuvista ja suoritettavaksi jäävistä opintojaksoista.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit opintojaksoille löydät kohdasta "Sisältö".
Suoritustavat:

Luentotallenteita verkossa, verkkotyöskentelyä, harjoituksia lähiopetuksena ja itsenäistä opiskelua. Lähiopetusta sisältyy neljään opintojaksoon ja opetus järjestetään viikonloppuopetuksena sekä Jyväskylässä että Helsingissä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Yhteystiedot:

Koulutussuunnittelija Ursula Kaari, puh. +358 50 428 0807, ursula.kaari@jyu.fi
Koulutuspäällikkö Sisko Harvisalo, puh. +358 50 427 3075, sisko.harvisalo@jyu.fi

Avainsanat:

sosiaalityö

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit