Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.6.2023 05:37

STOA142 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, kirjallisuus, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.16 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.15 klo 0:00 - 31.7.16 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Sirpa-Maarit Tapola-Tuohikumpu (sirpa.m.tapola-tuohikumpu@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Ilmoittautuneita: 101
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Sosiaalityö (avoin yo) (AVOSTO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen. Huom. Opintojakson koodi on ollut aiemmin STOA140; koodi on muuttunut 1.8.2015 mutta sisältö on pysynyt ennallaan.

Aikataulu: Aineopinnoissa suoritettava edeltävinä opintoina opintojakso STOA131 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, luento ja oppimistehtävä, 4 op (ent. STOA130). Opiskelija suorittaa siis ensin sosiaalityön oikeudellisten perusteiden luennot ja niihin liittyvän oppimistehtävän, sitten kirjallisuuden ja vasta sen jälkeen voi osallistua harjoituksiin. Jakson STOA131 (ent. STOA130) tehtävät pitää palauttaa Koppaan viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoituksiin osallistumista ja STOA142 (ent. STOA140) pitää olla tentittynä ennen harjoituksiin osallistumista

Sisältö:

Jaksossa keskitytään sosiaalityön oikeudellisiin erityiskysymyksiin, joita ovat hallintomenettely, lastensuojelu, perheoikeus ja asiakastiedon suoja.

Osaamistavoitteet:

Suoritettuaan opintojakson

 • opiskelija tuntee oikeudellisen ajattelun perusteet
 • opiskelijalla on perustiedot sosiaalihuollon lainsäädännöstä sekä hallintoasioiden käsittelystä ja asiakkaan oikeudellista asemaa koskevista säädöksistä
 • opiskelija osaa soveltaa sosiaalityössä tarvittavaa lainsäädäntöä käytännön tilanteisiin.
Esitiedot:

Aineopinnoissa suoritettava edeltävinä opintoina opintojakso STOA131 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, luento ja oppimistehtävä, 4 op (ent. STOA130).

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintona sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin/hyväksytysti suoritetut

 • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op), TAI
 • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op), TAI
 • sosiaalityön perusopinnot 25 op.

Toimita oikeaksi todistettu (kahden todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys) todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussuunnittelijalle heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Jos olet tehnyt perusopinnot sosiaalityön lähitieteestä (esim. sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), ota yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan tai koulutuspäällikköön saadaksesi tarkempaa tietoa korvautuvista ja suoritettavaksi jäävistä opintojaksoista.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Opintojakso suoritetaan tenttimällä opintojakson kirjallisuus avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
 1. Aaltonen, A-K. (2009): Lapsioikeus ja lapsen oikeus tuomioistuimissa. Edita, HUOM! VAIN luvut 1: Huolto- ja elatusriidat tuomioistuimissa ja 2: Lapsen huolto ja asuminen. (Verkossa: Nelli, Edilex.)
 2. Aer, J. (2012): Lastensuojeluoikeus. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun oikeudelliset perusteet. Sanoma Pro, HUOM! VAIN luvut I Teoksen ala ja tavoitteet, II Lastensuojeluoikeuden keskeiset periaatteet, III Toimenpiteet lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa, IV Sijaishuollon järjestäminen, V Toimivalta ja menettely lastensuojeluasioissa, josta alaluvut 3 - 6 sekä VI Hallintotuomioistuimien tehtävät lastensuojeluasioissa, josta alaluvut 1 - 4.
 3. Mäenpää, O. (2011 tai uudempi lisäpainos): Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. 4. uud. painos. Edita, HUOM! VAIN luku 4: Hallintoasian vireillepano ja käsittely viranomaisessa, luku 6: Asian selvittäminen ja selvittämiskeinot, josta alaluvut 1 - 4 ja 8 sekä luku 7: Päätöksenteko hallintoasiassa.
 4. Laaksonen, M., A. Kääriäinen ym. (2011): Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa. Opastusta asiakastiedon käyttöön ja kirjaamiseen. Raportti 54/2011. THL (verkossa).
Avainsanat:

sosiaalityö, sosiaalityön oikeudelliset perusteet