Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 23:06

KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5 op, lv. 2016-2017, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Kasvatustiede (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 8.8.16 klo 0:00 - 31.7.17 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.16 - 31.7.17
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 178
Organisaatiot:Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Pohjanmaan opisto, Eurajoen kristillinen opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Kankaanpään opisto, Karstulan evankelinen opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Kuurojen kansanopisto, Lahden kansanopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Pohjois-Karjalan kesäyliopisto, Seinäjoen kansalaisopisto, Työväen akatemia, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ilmoittaudu opintoihin oppilaitoksesta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Sisältö:
 • Vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen
 • Vuorovaikutusteoriat ja niiden soveltaminen
 • Oma vuorovaikutusosaaminen
Osaamistavoitteet:

Vuorovaikutus ja yhteistyö on ilmiö, jossa tarkastellaan ihmisiä suhteessa toisiinsa. Ilmiötä opiskeltuaan opiskelija:

 • osaa havainnoida erilaisia vuorovaikutustilanteita, eritellä niitä valituista näkökulmista ja tarkastella niiden herättämiä tunteita itsessä
 • osaa kuunnella toista ja ilmaista itseään ymmärrettävästi
 • osaa tarkastella yksilöä ryhmän jäsenenä sekä ryhmän dynamiikan ja yhteisöllisyyden rakentumista
 • osaa soveltaa ymmärrystään ja taitojaan vuorovaikutuksesta ristiriitatilanteissa.
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä joko yksilövastauksena tai pienryhmävastauksena (2-3 opiskelijaa)

Suoritustapa 2: Kirjatentti alla olevina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Tarkista tentin aika- ja paikkatiedot täältä.  

 • syyslukukaudella: 11.10.2016 ja 29.11.2016
 • kevätlukukaudella: 14.2.2017, 4.4.2017 ja 6.6.2017

Suoritustapa 3: etätentti Kopassa alla mainittuina tenttipäivinä. Ilmoittautuminen alla olevien linkkien kautta:

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
 • Goffman, E. 2012. Vuorovaikutuksen sosiologia. Tampere: Vastapaino.
  JA
 • Huttunen, R. 1999. Dialogiopetuksen filosofia. Teoksessa R. Huttunen. Opettamisen filosofia ja kritiikki. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 153, 48-59. (Saatavilla e-kirjana)
  JA
 • Vuorikoski, M. & Kiilakoski, T. 2005. Dialogisuuden lupaus ja rajat. Teoksessa T. Kiilakoski, T. Tomperi & M. Vuorikoski (toim.) Kenen kasvatus? Tampere: Vastapaino, 309-334.  (Saatavilla e-kirjana)
  JA
 • Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A.-M., Lahikainen, A. R. & Ahokas, M. 2010 tai uudemmat. Arjen sosiaalipsykologia. Helsinki: WSOYpro Oy.

Vertailu

Korpissa on valittavana 8 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.