Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.3.2019 18:17

BENA2022 Luontotyypit ja niiden eliöstö 1, 3 op, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 27.3.18 klo 12:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.0 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.3.18 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 1.3.18 klo 0:00 - 27.3.18 klo 12:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.3.18 - 31.7.18
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Saana Kataja-aho (saana.m.kataja-aho@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Luonnonvarat ja ympäristö (avoin yo) (AVOLUY)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Harjoitellaan eliöiden tunnistamista maastossa erilaisissa luontotyypeissä keskittyen niiden tyyppilajistoon (erityisesti selkärankaiset ja kasvit). Harjoitellaan tavallisimpien luontotyyppien tunnistamista: metsät, suot ja muut kosteikot, vesistötyypit. Suunnitellaan ja toteutetaan ekologisia populaatio- ja yhteisöaineistojen keruita eri eliöryhmistä ja harjoitellaan niille soveltuvien näytteenottomenetelmien käyttöä (puustonmittaus, kasvillisuuskartoitukset, selkärangattomien keräysmenetelmät ja selkärankaisten inventointimenetelmät huomioiden sekä maa- että vesiekosysteemit). Kerätyt aineistot määritetään tarvittavalle taksonomiselle tasolle ja raportoidaan.
Osaamistavoitteet:Opintojakson käytyään opiskelija osaa kuvailla Suomessa tavattavien tärkeimpien metsä-, suo- ja vesistötyyppien keskeiset piirteet. Hän kykenee tunnistamaan maastossa tyypeille tunnusomaisen kasvilajiston ja nimeämään sen perusteella luontotyypin. Opiskelija osaa lisäksi selittää luontotyyppien luokittelun taustalla olevan ekologisen teorian ja pystyy soveltamaan sitä luontotyyppien rajauksessa.
Opiskelija osaa tehdä tärkeimmät metsänmittaukset ja kasvillisuuskartoitukset sekä eri eläinryhmien näytteenotot maastossa. Hän osaa tunnistaa ja nimetä tärkeimmät kotimaiset kasvi- ja selkärankaislajit. Lisäksi opiskelija osaa kuvata luontoinventointiprojektin keskeiset vaiheet.
Esitiedot:

Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen jaksot BENP1001, BENP1002 ja BENP1004 (BIOP301, BIOP302 ja BIOP304), sekä BENA2021.

Ilmoittautuminen:
Suoritustavat:

Läsnäolo harjoituksissa ja kurssin tehtävien hyväksytty tekeminen. Lähiopetus 20 h kesäkuun 2018 toisena viikonloppuna. Tarkemmat päivät ja kellonajat kohdassa Opetus.

Huom! Kurssi peruuntunut kesältä 2018.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Tehtävien ja harjoitusten suorittaminen 100 %.