Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.3.2019 17:27

KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2), 5 op, Hämeen kesäyliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 28.1.18 klo 10:00.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kemia
Alkaa - päättyy: 8.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 8.8.17 klo 0:00 - 28.1.18 klo 10:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.17 - 31.7.18
Opettaja(t): -
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

• Molekyylien väliset vuorovaikutukset
• Aineen olomuodot ja faasimuutokset
• Liuoskemiaa; liukoisuus, kolligatiiviset ominaisuudet
• Reaktiokinetiikka, kemiallinen tasapaino
• Hapot ja emäkset, pH, puskuriliuokset
• Termodynamiikka, entropian ja Gibbsin energian muutokset
• Sähkökemia; sähkökemialliset kennot, normaalipotentiaali ja kennopotentiaali 

Osaamistavoitteet:

Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija:
• tuntee molekyylien välisten vuorovaikutusten tyypit ja osaa selittää niiden vaikutuksen aineiden ominaisuuksiin
• tuntee aineen olomuodot ja osaa tulkita faasidiagrammia
• tuntee liukoisuuden käsitteen ja osaa nimetä siihen vaikuttavia tekijöitä sekä laskea aineiden liukoisuuksia
• osaa selittää sulamis- ja kiehumispisteen muutokset kolligatiivisten ominaisuuksien avulla
• tuntee reaktion nopeuteen vaikuttavat tekijät ja osaa määrittää reaktion kertaluvun kokeellisten havaintojen perusteella
• osaa selittää, miten reaktion tasapainoasemaan voidaan vaikuttaa sekä määrittää reaktion tasapainovakion ja tasapainokonsentraatiot
• hallitsee happo-emäsreaktioihin liittyvät käsitteet ja ilmiöt sekä osaa tulkita happo-emäs-titrauskäyrää
• tuntee aineen ja energian välisen yhteyden kemiallisessa reaktiossa
• osaa kuvata kemiallisen systeemin tilaa termodynaamisten funktioiden avulla
• tuntee sähkökemiallisen parin toimintaperiaatteen ja osaa kuvata sitä kemian merkkikielellä 

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Saat ohjeet opintojakson suorittamiseen omasta oppilaitoksestasi.

Kirjallisuus:
  • Kurssimoniste, joka perustuu kirjaan Tro, Nivaldo J: Chemistry - a Molecular Approach (Pearson Education International, 2011), luvut 11-18.
Arviointi:

Arvosteluasteikko

0-5

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.