Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.2.2021 17:52

Sosiaalityön aineopinnot, 60 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 600.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 720 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Helky Häkli (helky.l.hakli@jyu.fi)
Päivi Matilainen (paivi.matilainen@jyu.fi)
Minna Strömberg-Jakka (minna.m.stromberg-jakka@jyu.fi)
Sirpa Tapola-Tuohikumpu (sirpa.m.tapola-tuohikumpu@jyu.fi)
Laajuus: 60.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 104
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Sosiaalityö (avoin yo) (AVOSTO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”. Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain ja suorittaa ne pääosin etäopiskellen. Katso vinkkejä opiskeluun!

Vuoden 2012 alusta voimaan tulleiden yliopistolain muutosten johdosta yliopiston tulee tarkastaa opiskelijan rikosrekisteriote, mikäli opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sosiaalityön aineopintokokonaisuuteen (60 op) tai yksittäiselle jaksolle STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II ilmoittautuvien opiskelijoiden tulee toimittaa nähtäväksi rikosrekisteriote ennen STOA2006-jakson harjoittelun alkamista, mikäli harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Tarkemmat ohjeet löytyvät ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta.

Sisältö:

Sosiaalityön aineopinnot koostuvat metodiopinnoista, tieteenalan sisältöopinnoista painottuen sosiaalityön toimintaympäristöön sekä asiantuntijuuteen ja ammatillisiin käytäntöihin, joiden yhteydessä suoritetaan käytännöt II –jakso, sekä myös kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma.

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Sosiaalityön toimintaympäristö 10 op

Asiantuntijuus ja ammatilliset käytännöt 30 op

 • STOA2002 Lapsi-, perhe- ja nuorisososiaalityön perusteet (5 op) - kirjoita luentotallenteista luentopäiväkirja opintojakson kirjallisuutta hyödyntäen (itsenäisesti suoritettava opintojakso)
 • STOA2003 Aikuissosiaalityön perusteet (5 op) - kirjoita luentotallenteista myös jakson kirjallisuutta hyödyntäen luentopäiväkirja ja tee oppimistehtävä (itsenäisesti suoritettava opintojakso)
 • STOA2004 Sosiaalioikeus (5 op) - tee luentotallenteisiin ja kirjallisuuteen pohjautuva oppimistehtävä (itsenäisesti suoritettava opintojakso)
 • STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä (5 op) - kirjoita luentotallenteista ja kirjallisuudesta luentopäiväkirja, osallistu sen jälkeen lyhyelle verkkokurssille ja lähiopetuksena (Jkl tai Hki; yksi vkl) järjestettäviin harjoituksiin ja kirjoita harjoituksista oppimispäiväkirja; sosionomi (AMK) -tutkinnolla tämä opintojakso korvautuu
 • STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II (10 op) - käytännön harjoittelu (40 työpäivää) sekä aloitus- ja palauteseminaari (verkossa), verkkotyöskentelyä ja kirjalliset tehtävät. Voit ilmoittautua jaksolle, kun olet tehnyt kaikki vaaditut edeltävät opintojaksot ja sinulla on tiedossa harjoittelupaikka. Katso infovideo (n. 12 min)!
  HUOM! Käytännöt II -ryhmiin ovat etusijalla JY:n avoimeen yliopistoon sosiaalityön aineopinnot (50/60 op) suorittavat opiskelijat. Opintojen täydentäjien (= valmiit muualle suoritetut sosiaalityön aineopinnot, joihin ei sisälly käytännön harjoittelua) pitää ottaa yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan ennen opintojaksolle ilmoittautumista.
  Ennen opintojaksolle ilmoittautumista tulee olla suoritettuna JY:n sosiaalityön aineopinnoista opintojaksot STOA2002 Lapsi-, perhe- ja nuorisososiaalityön perusteet, STOA2003 Aikuissosiaalityön perusteet, STOA2004 Sosiaalioikeus ja STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä (tai JY:n lv. 2014-2017 opetussuunnitelman jaksot STOA111, STOA112, STOA131, STOA142 ja STOA141).

Tutkielmaopinnot 20 op

Osaamistavoitteet:

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tietää, mitä akateeminen ammatillinen sosiaalityö on. Opiskelija hallitsee oppialan peruskäsitteet sekä teoreettiset, ammatilliset ja tutkimukselliset perusteet. Opiskelija tuntee voimassa olevan suomalaisen sosiaalilainsäädännön perusteet ja hallinnolliset periaatteet sekä suomalaisen sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän osana eurooppalaista toimintaympäristöä.

Opiskelija tunnistaa keskeiset sosiaaliset ongelmat ja niiden syntyprosessit sekä hallitsee tyypilliset interventiot sosiaalisiin ongelmiin. Opiskelija hallitsee vuorovaikutuksellisen auttamistyön eettiset ja metodiset perusteet sekä sosiaalityön yleisimmät ammatilliset työmenetelmät. Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida hankkimaansa tietoa työelämässä ja oppii esittämään ratkaisuja monimutkaisiin ja ennakoimattomiin käytännön ongelmatilanteisiin. Hän tuntee sosiaalitieteellisen ajattelun ja tutkimuksen perusteet. Opiskelija oppii muotoilemaan tieteellisesti perustellun tutkimusongelman sekä hallitsee tieteellisen ajattelun ja tieteellisten työskentelytapojen perusteet sekä hallitsee yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja kirjoittamisen perustaidot.

Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintona sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin/hyväksytysti suoritetut

 • sosiaalityön perusopinnot 25 op tai
 • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op) tai
 • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op)

Toimita todistusjäljennös edeltävistä opinnoista oppiaineen koulutussuunnittelijalle heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Jos olet tehnyt perusopinnot sosiaalityön lähitieteestä (esim. sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), ota yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan tai koulutuspäällikköön saadaksesi tarkempaa tietoa korvautuvista ja suoritettavaksi jäävistä opintojaksoista.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit opintojaksoille löydät kohdasta "Sisältö".
Suoritustavat:

Luentotallenteita verkossa, verkkotyöskentelyä, harjoituksia ja seminaareja lähiopetuksena ja itsenäistä opiskelua. Lähiopetusta sisältyy kolmeen opintojaksoon ja opetus järjestetään viikonloppuopetuksena sekä Jyväskylässä että Helsingissä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Tähän opintokokonaisuuteen sisältyy jaksoja, joissa käytetään Moodle-oppimisympäristöä. Kirjaudu Moodleen Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi

Tähän opintokokonaisuuteen sisältyy jaksoja, joissa on käytössä Connect-verkkokokousjärjestelmä, jonka käyttämiseen tarvitset riittävän nopean nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin (headset). Testaa yhteytesi etukäteen Connect-tukiaikana.

Yhteystiedot:

Avoi­men yli­opis­ton opis­ke­li­ja­pal­ve­lut, avoneuvo@avoin.jyu.fi, p. 040 576 7760

Avainsanat:

sosiaalityö

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit