Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.1.2022 13:35

KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen, 2 op, AHOT, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.
Kurssille ei sovi enää.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/aikuiskasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 2.0 op
Ilmoittautuneita: 6
Maksimi osallistujamäärä: 6
Sopii vielä: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustieteellisten aineiden yleisopinnot (avoin yo) (AVOKAY)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:
 • HUOM! Jos haet korvaavuutta aiemmin suorittamillasi tilastomenetelmien opinnoilla ja haluat ilmoittautua tähän AHOT-toteutukseen, ota yhteyttä opintosihteeri Vilma Räisäseen (vilma.e.raisanen@jyu.fi). Aiemmat tilastomenetelmien opinnot eivät saa olla 10 vuotta vanhempia. Ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta löytyvät avoimen yliopiston verkkosivuilta.
 • Mikäli korvaavuus myönnetään, se rekisteröidään opintosuoritusotteelle nollana opintopisteenä (0 op) alkuperäisellä suorituspäivämäärällä.
 • 1.8.2017 voimaanastuneen opinto-ohjelman perusteella tämä KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen -yleisopintojakso tulee olla suoritettuna ennen ilmoittautumista aineopintojen opintojaksolle KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op). Opintojaksolla ei edellytetä aiemmin suoritettua SPSS-kurssia.

 

Sisältö:
 • peruskäsitteet
 • tutkimusasetelmat (poikittais- vs. pitkittäistutkimus, kokeellinen vs. korrelatiivinen tutkimus)
 • tilastolliset tunnusluvut
 • muuttujien mitta-asteikot ja tyypit (numeerinen vs. ei-numeerinen, jatkuva vs. epäjatkuva)
 • otantamenetelmät
 • tutkimusprosessi määrällisessä tutkimuksessa
 • tilastollisen tutkimuksen lukutaito
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata tilastollisen tutkimuksen tavoitteita ja peruskäsitteitä
 • kuvata määrällisen tutkimuksen tutkimusprosessin etenemisen periaatteet
 • tunnistaa erilaisia tilastollisen tutkimuksen asetelmia ja niissä käytettäviä menetelmiä
 • eritellä tilastollisen tutkimuksen tiedonkeruun ja mittaamisen tapoja
Ilmoittautuminen:
 • Tämän opintojakson voi suorittaa myös yksittäisenä opintojaksona edellyttäen, että aineopintoihin vaadittavat edeltävät opinnot on suoritettu (ks kohta "esitiedot").
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
Lisätiedot:

Kurssi voidaan myös korvata vastaavan sisältöisillä aiemmin suoritetuilla tilastomenetelmien opinnoilla, esimerkiksi Tilastotieteen ja matematiikan laitoksen TILP100 Johdatus tilastotieteeseen 2 op, TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op tai Opettajankoulutuslaitoksen KTKO102 Johdatus tieteelliseen tutkimukseen 3 op. Mikäli olet suorittanut TILP100, TILP150 tai KTKO102 kurssin, älä ilmoittaudu tähän Korppi-toteutukseen, vaan ilmoita siitä oppiaineen opintosihteerille Vilma Räisäselle, vilma.e.raisanen@jyu.fi

 

Arviointi:

Arvosteluasteikko: hyväksytty-hylätty