Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.11.2021 18:39

KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät, 5 op, Kevät 2019, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.4.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 23.1.19 klo 0:00 - 14.4.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 23.4.19 - 30.6.19
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 38
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 12
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK), Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS), Varhaiskasvatustiede (avoin yo) (AVOVAR)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:
  • Tälle kurssille voidaan ottaa 50 opiskelijaa. Katso kaikkien tutkimusmenetelmäjaksojen aikataulutiedot opintokokonaisuuden Korppi-sivulta.
  • Verkkoseminaari vaatii aikaan sidottua osallistumista.
  • Jos olet aiemmissa opinnoissasi suorittanut aineopintotasoisia tutkimusmenetelmäopintoja, sinulla on mahdollisuus hakea näyttökoeoikeutta. Ks tarkat ohjeet kohdasta "suoritustavat".
  • Jos haet näyttökoeoikeutta, älä ilmoittaudu tälle jaksolle. Näyttökokeelle on oma jaksonsa jolle henkilökunta lisää sinut näyttökoeoikeuden saatuasi.
  • Määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmäkurssien suorittaminen samaan aikaan on työlästä. Huomioi tämä opintojen suunnittelussasi.
Sisältö:Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset, tarkoituksenmukaisuusotanta, aineistonkeruu: haastattelu, havainnointi, dokumenttiaineisto, analyysiprosessin perusteet, tulkinta ja löydösten raportointi, eettiset ja luotettavuuteen liittyvät kysymykset
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvailla laadullisen tutkimuksen keskeiset tieteenfilosofiset lähtökohdat, ominaispiirteet ja tutkimusprosessin etenemisen perusperiaatteet,
- kerätä laadullisen tutkimusaineiston ja analysoida sitä
- tunnistaa laadullisen tutkimuksen erilaisia lähestymistapoja
- noudattaa tutkimuksen teon eettisiä ja luotettavuuden periaatteita
Esitiedot:

Edeltävät opinnot aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, kasvatustieteen ja varhaiskasvatustieteen aineopintokokonaisuuden opiskelijoille:

  • Perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Yksittäisen opintojakson suorittajille, joilla ei ole edellä mainittuja perusopintoja suoritettuna:

  • Aineopintojen tutkimusmenetelmäopintojen opintojaksoille KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät sekä KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät voivat osallistua myös muut kuin kasvatustieteellisten oppiaineiden perusopinnot suorittaneet opiskelijat. Opiskelijalla tulee olla aiemmilla menetelmäopinnoilla (määrälliset tai laadulliset tutkimusmenetelmät tai tilasto-opinnot) hankitut valmiudet aineopintotasoisen menetelmäkurssin menestykselliseen suorittamiseen. Opiskelijan tulee ennen ilmoittautumista osoittaa nämä riittävät pohjaopinnot lähettämällä opintorekisteriote/todistus sähköpostilla avoimen yliopiston koulutuspäällikölle Mirva Huoviselle (mirva.e.huovinen@jyu.fi). Sähköpostiin tulee myös kirjata perustelut sille, miksi haluaa suorittaa kurssin yksittäisenä opintojaksona.

Jos opiskelijan tarkoitus on sisällyttää tutkimusmenetelmäopinnot jonkin toisen yliopiston tutkintoon, opintojen soveltuvuus kannattaa varmistaa etukäteen tutkinnon antavasta yliopistosta.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Verkkokurssi, jonka suorituksena on verkkoluennot, verkkoseminaari ja verkkotentti.
Kurssin kesto: 23.4. - 11.6.2019

VERKKOLUENNOT (tulevat myös tallenteeksi):

- to 25.4.2019 klo 17.30-19.00
- ti 28.5.2019 klo 17.30-19.00
- ti 4.6.2019 klo 17.30-19.00

VERKKOSEMINAARIT (Osallistuminen pakollista. Opiskelija osallistuu kahteen verkkoseminaariin, opettajat jakavat opiskelijat ryhmiin kurssin alkaessa):

- ma 6.5. JA ma 20.5. klo 17.30-19.00
TAI
- ti 7.5. JA ti 21.5. klo 17.30-19.00


VERKKOTENTTI: ti 11.6. klo 16.30-20.30

UUSINTATENTTI: ti 18.6. klo 16.30-20.30

- Tällä verkkokurssilla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- Verkkokurssilla on käytössä Connect-verkkokokousjärjestelmä https://www.avoin.jyu.fi/jarjestelmat/
Connect-verkkokokousjärjestelmän käyttämiseen tarvitset riittävän nopean nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin (headset). Testaa yhteytesi etukäteen Connect-tukiaikana.

Menetelmäopintojen suorittaminen näyttökokeella

Jos olet suorittanut vähintään aineopintotason tutkimusmenetelmäopintoja vähintään kurssia vastaavan opintopistemäärän (5 op), voit hakea näyttökoeoikeutta. Menetelmäopinnot eivät saa olla 10 vuotta vanhempia.

Näyttökokeen suoritusoikeutta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta on tultava ilmi: mihin opintojaksoon haetaan näyttökoeoikeutta ja millä opinnoilla niitä haetaan. Mikäli olet tehnyt opintoja muualla kuin Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa, liitä hakemuksesi mukaan kahden henkilön oikeaksi todistama todistus tai opintorekisteriote, sekä näiden opintojen mahdollisimman tarkat sisältökuvaukset, jakson/jaksojen osaamistavoitteet, luentojen ja harjoitusten lukumäärä jne. Toimita hakemuksesi sähköpostitse yliopistonopettaja Minna Nykoppille (minna.e.nykopp@jyu.fi). Hakemus käsitellään 3 viikon kuluessa. Jos suoritat näyttökokeen yksittäisenä opintojaksona huomaa, että ennen hakemuksen lähettämistä sinun tulee olla rekisteröitynyt opiskelijaksi Korpissa, jotta päätös voidaan tallentaa henkilötietoihisi.

Näyttökoe on laaja oppimistehtävä, joka suoritetaan itsenäisesti. Näyttökokeen ohje ja materiaalit ovat Oppimateriaali -Kopassa, jonne valmis tehtävä palautetaan viimeistään viiden kuukauden kuluttua näyttökoeoikeuspäätöksestä. Saat näyttökokeesta palautteen sekä kirjallisena että numeroarviointina viimeistään kahden viikon kuluttua lähimmästä arviointipäivästä. Arviointipäivät: 1.10.2018, 3.12.2018, 4.3.2019, 3.6.2019 (Tehtävän voi palauttaa Koppaan odottamaan arviointia jo aikaisemmin. Opettaja ottaa näyttökokeen arviointiin viimeistään seuraavana arviointipäivänä.). Näyttökoetta voi yrittää vain kerran. Jos näyttökoe hylätään, em. opintojakso suoritetaan opetusohjelman mukaisesti.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

PATTON, M. Q. 2002 tai myöhemmät painokset. Qualitative research and evaluation methods. 3. painos. Thousand Oaks: Sage. JA
TUOMI, J. & SARAJÄRVI, A. 2002 tai myöhemmät painokset. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään oppiaineen Koppa-sivuilla ja verkkokurssilla Moodle-työtilassa.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.