Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.11.2021 19:48

KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät, 5 op, Kevät 2019, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.4.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.2.19 klo 0:00 - 14.4.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 23.4.19 - 10.7.19
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 39
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 11
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK), Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS), Varhaiskasvatustiede (avoin yo) (AVOVAR)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:
  • Kurssille voidaan ottaa 50 opiskelijaa. Etäopintoina suoritettavan kurssin opiskelu on aikataulutettua.
  • Kurssille osallistuminen edellyttää aiempia tilastotieteen opintoja. Tilastotieteen opinnoiksi soveltuu esimerkiksi yleisopintoihin sisältyvä kurssi KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen (2 op). Opintojaksolla ei edellytetä aiemmin suoritettua SPSS-kurssia. Mikäli saat näyttökoeoikeuden KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) -opintojaksolle, sinulta ei edellytetä tämän kurssin suorittamista.
  • Jos olet aiemmissa opinnoissasi suorittanut aineopintotasoisia tutkimusmenetelmäopintoja, sinulla on mahdollisuus hakea näyttökoeoikeutta. Katso tarkat ohjeet kohdasta "suoritustavat". Jos haet näyttökoeoikeutta, älä ilmoittaudu tälle jaksolle. Näyttökokeelle on oma jaksonsa jolle henkilökunta lisää sinut näyttökoeoikeuden saatuasi.
  • Tutkimusmenetelmäopinnot koostuvat tämän opintojakson lisäksi opintojaksosta KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op). Opintojaksoilla tutustutaan alustavasti alan keskeisiin tutkimusmetodeihin ja keskitytään erityisesti tutkimusaineistojen keräämisen harjoitteluun. Opintojaksot antavat menetelmälliset valmiudet kandidaatin työn tekemiseen. Emme suosittele määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmäkurssien suorittamista saman lukukauden aikana. Katso kaikkien tutkimusmenetelmäjaksojen aikataulutiedot opintokokonaisuuden Korppi-sivulta.
Sisältö:muuttujien muokkaaminen, tilastollinen päättely, yleisimmät kahden muuttujan tilastolliset testit, efektin koko, tutkimuksen luotettavuus, sopivan tilastollisen analyysimenetelmän valinta, tutkimustulosten raportointi määrällisessä tutkimuksessa, hyvä tieteellinen käytäntö, spss-ohjelmiston käyttö
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kerätä määrällisen tutkimusaineiston, analysoida ja raportoida sitä tilastollisen kuvailun ja päättelyn keinoin
- valita sopivan tilastollisen analyysimenetelmän
- noudattaa määrällisen tutkimuksen teon eettisiä periaatteita
- osaa arvioida määrällisen tutkimuksen luotettavuutta
Esitiedot:

Edeltävät opinnot aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, kasvatustieteen ja varhaiskasvatustieteen aineopintokokonaisuuden opiskelijoille:

  • Perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin JA
  • KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen tai vastaavat opinnot.

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Yksittäisen opintojakson suorittajille, joilla ei ole edellä mainittuja perusopintoja suoritettuna:

  • Aineopintojen tutkimusmenetelmäopintojen opintojaksoille KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät sekä KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät voivat osallistua myös muut kuin kasvatustieteellisten oppiaineiden perusopinnot suorittaneet opiskelijat. Opiskelijalla tulee olla aiemmilla menetelmäopinnoilla (määrälliset tai laadulliset tutkimusmenetelmät tai tilasto-opinnot) hankitut valmiudet aineopintotasoisen menetelmäkurssin menestykselliseen suorittamiseen. Opiskelijan tulee ennen ilmoittautumista osoittaa nämä riittävät pohjaopinnot lähettämällä opintorekisteriote/todistus sähköpostilla avoimen yliopiston koulutuspäällikölle Katja Lehtoselle (katja.r.lehtonen@jyu.fi). Sähköpostiin tulee myös kirjata perustelut sille, miksi haluaa suorittaa kurssin yksittäisenä opintojaksona.

Jos opiskelijan tarkoitus on sisällyttää tutkimusmenetelmäopinnot jonkin toisen yliopiston tutkintoon, opintojen soveltuvuus kannattaa varmistaa etukäteen tutkinnon antavasta yliopistosta.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Verkkokurssi, jonka suorituksena on monivalintatehtäväsarja ja oppimistehtävä. Kurssiin sisältyy lisäksi neljä Adobe Connect-verkkokokouksena järjestettävää harjoituskertaa.
Kurssin kesto: 30.4. - 10.6.2019.

- Kurssin toteutusta koskevaa tietoa sisältävä aloituskirje lähetetään sähköpostitse kaikille ilmoittautuneille noin viikkoa ennen kurssin alkamista.

- Verkkokurssi järjestetään Moodle-verkko-opiskeluympäristössä: https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset Tarvitsemasi kurssiavaimen saat sähköpostitse ennen verkkokurssin alkua.

- Kurssin työtila Moodlessa avataan 30.4.2019, jolloin itsenäisen työskentelyn jakso alkaa. Itsenäinen työskentely Moodlessa sisältää luentotallenteiden seuraamista, kurssin kirjallisuuteen perehtymistä ja niihin perustuvia monivalintatehtävien tekemistä.

- Kurssin oppimistehtävän laatimista tukevat harjoitukset (neljä harjoituskertaa/opiskelija) järjestetään Adobe Connect-verkkokokouksina. Oppimistehtävään sisältyvässä tutkimustyöharjoituksessa käytetään valmista tilastollista aineistoa ja aineiston kuvailu ja analyysi tehdään SPSS-ohjelmistolla.

Ilmoittautuminen harjoitusryhmiin sivun alareunasta.
- VKO 19: ti 7.5. tai to 9.5.2019 klo 17.30-19.30
- VKO 20: ti 14.5. tai to 16.5.2019 klo 17.30-19.30
- VKO 21: ti 21.5. tai to 23.5.2019 klo 17.30-19.30
- VKO 22: ma 27.5. tai ti 28.5.2019 klo 17.30-19.30

- Harjoitustehtävä (oppimistehtävä) palautetaan Moodleen viimeistään 10.6.2019

- Verkkolukupiirissä on käytössä Connect-verkkokokousjärjestelmä https://www.avoin.jyu.fi/jarjestelmat/
Connect-verkkokokousjärjestelmän käyttämiseen tarvitset riittävän nopean nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin (headset). Testaa yhteytesi etukäteen Connect-tukiaikana.
- Harjoituksiin osallistuvien opiskelijoiden tulee hankkia itsenäisesti SPSS-ohjelmisto käyttöönsä esimerkiksi Jyväskylän yliopiston IT-palveluista. Tilaukset, ohjeet ja tietoja hinnoittelusta IT-palveluiden verkkosivuilla.

Menetelmäopintojen suorittaminen näyttökokeella

Jos olet suorittanut vähintään aineopintotason tutkimusmenetelmäopintoja vähintään kurssia vastaavan opintopistemäärän (5 op), voit hakea näyttökoeoikeutta. Menetelmäopinnot eivät saa olla 10 vuotta vanhempia.

Näyttökokeen suoritusoikeutta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta on tultava ilmi: mihin opintojaksoon haetaan näyttökoeoikeutta ja millä opinnoilla niitä haetaan. Mikäli olet tehnyt opintoja muualla kuin Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa, liitä hakemuksesi mukaan kahden henkilön oikeaksi todistama todistus tai opintorekisteriote, sekä näiden opintojen mahdollisimman tarkat sisältökuvaukset, jakson/jaksojen osaamistavoitteet, luentojen ja harjoitusten lukumäärä jne. Toimita hakemuksesi sähköpostitse yliopistonopettajallemme Erika Purolle (erika.k.puro@jyu.fi). Hakemus käsitellään 3 viikon kuluessa. Jos suoritat näyttökokeen yksittäisenä opintojaksona huomaa, että ennen hakemuksen lähettämistä sinun tulee olla rekisteröitynyt opiskelijaksi Korpissa, jotta päätös voidaan tallentaa henkilötietoihisi.

Näyttökoe on laaja oppimistehtävä, joka suoritetaan itsenäisesti. Näyttökokeen ohje ja materiaalit ovat Oppimateriaali -Kopassa, jonne valmis tehtävä palautetaan viimeistään viiden kuukauden kuluttua näyttökoeoikeuspäätöksestä. Saat näyttökokeesta palautteen sekä kirjallisena että numeroarviointina viimeistään kahden viikon kuluttua lähimmästä arviointipäivästä. Arviointipäivät: 1.10.2018, 3.12.2018, 4.3.2019, 3.6.2019 (Tehtävän voi palauttaa Koppaan odottamaan arviointia jo aikaisemmin. Opettaja ottaa näyttökokeen arviointiin viimeistään seuraavana arviointipäivänä.). Näyttökoetta voi yrittää vain kerran. Jos näyttökoe hylätään, em. opintojakso suoritetaan opetusohjelman mukaisesti.

Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali

Kurssitehtävien tueksi suositellaan luentojen lisäksi seuraavia vaihtoehtoisia teoksia:
- Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp. e-kirja.
- Nummenmaa, L. (2009 tai uudempi). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: Tammi.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään oppiaineen Koppa-sivuilla ja verkkokurssilla Moodle-työtilassa.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tiistain Connect-harjoitusryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, maksimi 50
ilm.aika: 4.2.2019 00:00 - 14.4.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-19ti7.5.201917:30-19:30-Harjoitukset alkaa.Tapahtuman tiedot
2-20ti14.5.201917:30-19:30-Tapahtuman tiedot
3-21ti21.5.201917:30-19:30-Tapahtuman tiedot
4-22ma27.5.201917:30-19:30-Harjoitukset päättyy. HUOM! Poikkeuksellisesti maanantai.Tapahtuman tiedot
Torstain Connect-harjoitusryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, maksimi 50
ilm.aika: 4.2.2019 00:00 - 14.4.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-19to9.5.201917:30-19:30-Harjoitukset alkaa.Tapahtuman tiedot
2-20to16.5.201917:30-19:30-Tapahtuman tiedot
3-21to23.5.201917:30-19:30-Tapahtuman tiedot
4-22ti28.5.201917:30-19:30-Harjoitukset päättyy. HUOM! Poikkeuksellisesti tiistai.Tapahtuman tiedot