Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.11.2021 20:09

VKTA3005 Harjoittelu: tutustuminen varhaiskasvatukseen toimintaympäristöihin, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/varhaiskasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Varhaiskasvatustiede (avoin yo) (AVOVAR)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt, varhaiskasvatuslaki, VASU, moniammatillisen työyhteisön henkilöstörakenne ja tehtäväkuvat
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tutustuu varhaiskasvatuksen toimintaympäristöihin ja niiden yhteiskunnalliseen merkitykseen
- tiedostaa varhaiskasvatuksen lainsäädännön ja pedagogiikkaa ohjaavat asiakirjat
- hahmottaa teoreettisen tiedon ja omien havaintojen kautta varhaiskasvatuksessa vaadittavaa osaamista, asiantuntijuutta ja kehittämistyötä
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut

- kasvatustieteen perusopinnot tai
- kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
- varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai
- kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Harjoittelu (80 t), harjoittelusuunnitelma ja harjoitteluraportti (55 t), itsenäinen työskentely.
Opintojakso koostuu 80 tunnista harjoittelua, jonka aikana opiskelija tutustuu monipuolisesti varhaiskasvatuksen yksikön/yksiköiden toimintaan. Suoritukseen kuuluu myös raportointi sekä lainsäädäntöön tutustuminen.

Harjoittelu on mahdollista korvata osittain aiemmalla työkokemuksella/harjoittelulla varhaiskasvatuksen kentällä. Korvaavuus edellyttää vähintään 220 tuntia työkokemusta/harjoittelua varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä. Työkokemus/harjoittelu ei saa olla vanhempaa kuin kolme vuotta. Korvaavuutta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka liitteenä on oikeaksi todistettu työtodistus. Hakemuksen voi palauttaa Koppaan jakson VKTA3005 palautuslaatikkoon. Tarkempia tietoa jakson vastuuopettajalta (Sanna Uotinen). Raportointia edellytetään tässäkin tapauksessa.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Varhaiskasvatuslaki.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (OPH 2016).
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (OPH 2014).
Helenius, A., Karila, K., Munter, H., Mäntynen, P. & Siren-Tiusanen, H. (toim.) 2001. Pienet päivähoidossa: alle kolmivuotiaiden varhaiskasvatuksen perusteita. Helsinki: WSOY.
Hujala, E. & Turja, L. (toim.) 2016 tai uudempi. Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus,
Karila, K. & Lipponen, L. 2013. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun ja harjoitteluraportin hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Katso oppiainekohtaiset arviointiperusteet oppimateriaali-Kopasta.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.