Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.11.2021 19:14

VKTA1010 Kehityksen ja oppimisen lähtökohdat, haasteet ja tuki, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/varhaiskasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 49
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Varhaiskasvatustiede (avoin yo) (AVOVAR)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:kehitysteoriat, käyttöteoria, leikin teoriat ja leikin merkitys oppimisessa; lapsen kehityksen ja oppimisen ongelmat ja tuki; yksilöllistä tukea varhaiskasvatuksessa säätelevät asiakirjat
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee keskeisimmät kehitysteoriat ja kykenee soveltamaan niitä oman käyttöteoriansa rakentamisessa
- hallitsee keskeiset leikin teoriat ja ymmärtää leikin merkityksen lapsen kehityksessä ja oppimisessa sekä lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa
- hallitsee perustiedot lapsen kehityksen ja oppimisen ongelmista
- osaa tarkastella kehityksen ja oppimisen haasteita yksilön, ympäristön ja vuorovaikutuksen näkökulmasta sekä tuntee keskeisiä tukemisen tapoja kyseisissä haasteissa
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut

- kasvatustieteen perusopinnot tai
- kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
- varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai
- kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Oppimistehtävä. Voit palauttaa tehtäväsi milloin vain oman opinto-oikeusaikasi puitteissa, mutta tehtävät otetaan tarkastukseen tiettyinä tarkistuspäivinä, jotka ovat:
- syyslukukaudella 1.10.2018 ja 3.12.2018
- kevätlukukaudella 4.3.2019 ja 3.6.2019

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

CRAIN, W. 2016. Theories of development: concepts and applications. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. (soveltuvin osin) (e-kirja, Dawsonera)
ARO, T. & LAAKSO, M-L. (toim.). 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. Jyväskylä: NMI.
SIISKONEN, T., ARO, T., AHONEN, T & KETONEN, R. (toim.) 2014. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Jyväskylä: PS–kustannus. (Soveltuvin osin)
Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Katso oppiainekohtaiset arviointiperusteet oppimateriaali-Kopasta.