Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.11.2018 07:01

Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op, Jämsä 2019, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Kasvatustiede (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 250.0 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kasvatustiede
Alkaa - päättyy: 1.1.19 - 31.12.19
Ilmoittautumisaika: 1.11.18 klo 0:00 - 31.12.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.19 - 31.12.19
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 4
Organisaatiot:Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:
 • Opiskele kasvatustieteen perusopinnot Jämsässä vuoden 2019 aikana ohjatusti ryhmässä ja yksin opiskellen.
 • Ryhmän ensimmäinen tapaaminen on to 17.1.2019 klo 17.30-20.00. Ryhmätapaamisia on kevään aikana 7 ja syksyllä 6. Jokainen tapaaminen edistää opintojen valmistumista.
 • Erikoisuutena Jämsässä! Ohjelmaan sisällytetään myös Jämsän asiantuntijoiden alustuksia opiskeltaviin teemoihin:
  • Asiantuntijat ja alustusten aiheet varmistuvat myöhemmin.
Sisältö:

Kasvatustieteen perusopintojen opetussuunnitelma on ilmiölähtöinen. Ilmiölähtöisessä opiskelussa lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt, joita tutkitaan aidossa ympäristössään. Ilmiölähtöinen opiskelu sopii kasvatustieteen opiskeluun, koska kasvatusilmiöt ovat monisyisiä ja niiden ymmärtämisessä tarvitaan monia näkökulmia. Moninäkökulmaisuus syntyy paitsi tieteenalojen eroista myös erilaisista intressiristiriidoista ja kulttuurisista eroista. Kasvatustieteen perusopinnoissa huomioidaan varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmat ja tutkimusintressit.

Kasvatustieteen opinnot sopivat sinulle, joka olet

 • kiinnostunut opetus- ja ohjaustyöstä
 • hakeutumassa kasvatus- ja opetusalan opintoihin/ tutkintokoulutukseen, tähtäät opetusalan tehtäviin (lastentarhanopettaja, luokanopettaja, aineenopettaja)
 • kaipaat opetus- ja ohjaustyöhösi ammatillista lisäpätevyyttä

Kasvatustieteen perusopinnot sisältyvät aina opettajaopintoihin. Opinnoista saa tietoa kasvatuksesta, oppimisesta, psykologisesta kehityksestä, kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä, tieteellisestä ja tutkimuksellisesta ajattelusta, tutkimustaidoista ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista.

Kasvatustieteen opinnoissa kasvatukseen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan useista eri näkökulmista. Opintojen aikana

 • tutustut lapsen kehitykseen sekä oppimisen ja oppimisen ohjaamisen ilmiöihin 
 • perehdyt koulutuksen syntyyn, koulutuksen yhteiskunnallisiin tehtäviin, opettajan työhön ja tehtäviin
 • tarkastelet lapsuutta historiallisesti muuttuvana ja yhteiskunnallisena ilmiönä lapsuustutkimuksen näkökulmasta
 • havainnoit erilaisia vuorovaikutustilanteita
 • perehdyt asiantuntijuuden, työssä oppimisen, ammatillisen identiteetin ja ammatillisen toimijuuden ilmiöihin
 • pohdit tietoisesti ja kriittisesti omaa rooliasi asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin rakentajana, työssä oppijana ja ammatillisena toimijana
 • opit arvioimaan omaa ajatteluasi sekä havaintojasi ja tulkintojasi kasvatustieteellisistä tutkimusilmiöistä.

 

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopinnot perustuvat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opetussuunnitelmaan. Perusopinnot toteutetaan lukuvuoden 2018–2019 opetusohjelmassa seuraavilla opintojaksoilla. Tarkemmat tiedot opintojaksoista, niiden kirjallisuudesta, suoritustavoista ym. löytyvät linkkien kautta.  

 

Osaamistavoitteet:

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
 • tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
 • osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla
 • osaa jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
 • Opintokokonaisuuden opintojaksoja on mahdollista suorittaa yksittäisinä opintojaksoina.
Suoritustavat:

Oppimistehtävät, ryhmäsuoritukset, verkkokurssi ja tentti. Tarkemmat tiedot erilaisista suoritustavoista kunkin opintojakson alla.

Ryhmätapaamiset. Ensimmäisen kerran ryhmä kokoontuu torstaina 17.1.2019 klo 17.30-20.00. Tapaamisessa suunnitellaan yhdessä aikataulua opinnoille ja lähitapaamisille, tarkastellaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista (HOPS) ja perehdytään akateemisiin opiskelutaitoihin. Ryhmätapaamisia on kevään aikana 7 ja syksyllä 6. Jokainen tapaaminen edistää opintojen valmistumista. Pääset kokeilemaan ja kehittämään ohjatusti erilaisia akateemisessa opiskelussa tarvittavia taitoja: teet itsenäisesti kirjallisia oppimistehtäviä, valmistelet pienryhmässä esityksiä, osallistut verkkokurssille ja pääset myös osallistumaan tenttiin. Kaikkia näitä taitoja tarvitset nykyaikaisena oppijana. Ryhmän käynnistymiseen tarvitaan vähintään 15 kasvatustieteen opiskelusta kiinnostunutta opiskelijaa. Jos ryhmää ei muodostu, voit opiskella itsenäisesti verkossa.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:
Avainsanat:

kasvatustiede

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit