Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2019 15:04

STKE129 Kielitietoinen koulutus, 5 op, JYAY/Diak yhteistyö, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika alkaa 1.8.19 klo 00:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.10.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.9.19 - 31.12.19
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakso on osa Moninaistuva koulu - opintoja (25-30 op). Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu järjestävät ko. opinnot yhteistyössä. Ohjevideo rekisteröitymiseen ja opintojaksolle ilmoittautumiseen.

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään monikielisyyden ja kielitietoisuuden eri näkökulmiin. Jaksolla tarkastellaan äidinkiel(t)en ja kielellisen identiteetin sekä kielitietoisuuden merkitystä oppimisessa sekä pohditaan, miten näitä voidaan tukea kielitietoisella pedagogiikalla.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää kielitietoisen koulutuksen periaatteet ja tavoitteet
• tuntee kielitietoisuutta käsittelevän tutkimuksen eri suuntauksia
• tiedostaa äidinkielen ja kielellisen identiteetin merkityksen oppimisessa
• osaa hyödyntää joustavaa monikielisyyttä ja opetusryhmän kielivarantoa opetuksessa sekä tukea kielitietoisuuden kehittymistä
• tuntee maahanmuuttajien kieleen ja koulutukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
• osaa soveltaa kurssilla ja kirjallisuudesta saamaansa tietoa erilaisiin kielikoulutuksen tehtäviin kuten pedagogiseen kehittämistyöhön.

Esitiedot:

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova. Tarkistathan, että pystyt sitoutumaan aktiiviseen työskentelyyn koko kurssin ajan, sillä verkkokurssilla työskennellään ja edetään pienryhmissä. Valittavana on myös itsenäinen suoritustapa (kirjalliset oppimistehtävät), jonka aikataulu on joustavampi.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

Verkkokurssi TAI itsenäiset oppimistehtävät

A) Verkkokurssi
Mikäli valitset suoritustavaksi verkkokurssin, on opintojaksolla käytössä Peda.net-oppimisympäristö.

Verkkokurssi koostuu seuraavista osioista:

-      koko ryhmän yhteinen reaaliaikainen verkkotapaaminen Connectin välityksellä maanantaina 7.10. klo 17-19 ennen Peda.net-työskentelyn käynnistymistä (tarkemmat ohjeet n. 2 viikkoa ennen kurssin alkamista)

-      lukemistoon perehtyminen (jakson kirjallisuus ja mahdollinen lisämateriaali)

-      pienryhmien verkkokeskustelut

-      videomateriaalia yhteisten keskustelujen pohjaksi

-      verkkokurssia reflektoiva oppimispäiväkirja.

Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan opintojakson verkkokurssina, ilmoittaudu sivun alaosasta löytyvään verkkokurssi -opetusryhmään.

Verkkokurssin suorittamiseen tarvittavat tarkat ryhmäkohtaiset ohjeet löydät Peda.net-oppimisympäristöstä. Peda.net-ympäristöön kirjaudutaan itse luoduilla tunnuksilla ja salasanalla. Ohjeet tunnuksen luomiseen löydät osoitteesta https://peda.net/ohjeet/uusitunnus. Salasanan saat viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua sähköpostitse kurssin opettajalta. Samassa sähköpostissa saat pienen ennakkotehtävän. Ennen verkkotyöskentelyn aloittamista on ryhmän yhteinen reaaliaikainen verkkotapaaminen Adobe Connect -luentoympäristössä (2 tuntia). Ennakkotehtävä tulee tehdä ennen luentoa. Adobe Connect -luentoympäristön verkko-osoitteen saat tiedoksesi opintojakson Peda.net-alustalta kurssin käynnistyessä. Luennon jälkeen työskentely jatkuu pienryhmissä Peda.netissä.

B) Itsenäiset oppimistehtävät

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi Koppaan päivittyvät, kun opinto-oikeus alkaa 1.9.2019.
 

Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali (HUOM! Oheinen kirjallisuuslista koskee vain Diakin verkkokurssin toteutusta - Kopan muita kurssitoteuksia koskeva kirjallisuus poikkeaa listasta)

1. Kaikille pakollinen kirjallisuus:

 • Aalto, Eija & Kauppinen, Merja 2011: Tavoitteena monikielisyyttä tukeva äidinkielen ja kirjallisuuden opetus. – E. Lehtinen, M. Koskela, E. Nevasaari & M. Skog-Södersved (toim.), AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2011/3, 6–21. Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/4453/4204. TAI García, Ofelia & Kleyn, Tatyana 2016: Translanguaging theory in education – O. García & T. Kleyn (toim.), Translanguaging with multilingual students: learning from classroom moments, 9–33. New York: Routledge. Saatavilla e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston kokoelmissa: https://jyu.finna.fi/.
 • Honko, Mari & Mustonen, Sanna 2018: Kielistä kielitaitoon. Tunne kieli - matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen, 19–31. Helsinki: Finn Lectura.
 • Dufva, Hannele & Pietikäinen, Sari 2009: Moni-ilmeinen monikielisyys. Puhe ja kieli 29 (1), 1–14. Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/view/4789/4487.
 • Kielitietoinen opetus, kielitietoinen koulu. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa: http://edu.fi/download/186995_Kielitietoinen_opetus_verkko.pdf
 • Latomaa, Sirkku, Pöyhönen, Sari, Suni, Minna & Tarnanen, Mirja 2013: Kielikysymykset muuttoliikkeessä. – T. Martikainen, P. Saukkonen ja M. Säävälä (toim.), Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta,163–183. Helsinki: Gaudeamus.
 • Lilja, Niina, Luukka, Emilia & Latomaa, Sirkku 2017: Kielitietoisuus eriarvoistumiskehitystä jarruttamassa. AFinLAn vuosikirja 2017. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 75, 11–29. Jyväskylä. Saatavilla verkossa: https://journal.fi/afinlavk/article/view/66742.
 • Mustonen, Sanna & Honko, Mari 2018: Monikielisyyttä tukeva pedagogiikka. Tunne kieli - matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen, 119–141. Helsinki: Finn Lectura.
 • Pihlaja, Juulia, Pietilä, Hilla & Puronaho Anni 2018: Miten tuen monikielisen oppilaan kielellistä identiteettiä? Saatavilla verkossa: http://blogs.uta.fi/sandberg/2018/03/05/miten-tuen-monikielisen-oppilaan-kielellista-identiteettia/.
 • Suni, Minna & Latomaa, Sirkku 2012: Dealing with increasing linguistic diversity in schools: The Finnish example. – J. Blommaert, S. Leppänen, P. Pahta & T. Räisänen (toim.), Dangerous multilingualism: Northern perspectives to order, purity and normality, 67–95. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Saatavilla e-kirjana Jykdokissa: https://jyu.finna.fi/.
 • Svalberg, Agneta 2016: Language Awareness research: Where we are now. Language Awareness 25 (1–2), 4–16. Saatavilla e-lehtenä JY:n kirjaston kokoelmissa: https://jyu.finna.fi/.


2. Valinnainen kirjallisuus, josta valitaan vähintään kaksi artikkelia:

 • Cummins, Jim 2006: Identity texts: The imaginative construction of self through multiliteracies pedagogy. – O. García, T. Skutnabb-Kangas & M. E. Torres-Guzmán (toim.), Imagining multilingual schools: Languages in education and globalization, 51–68. Clevedon: Multilingual Matters. Saatavilla e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston kokoelmissa: https://jyu.finna.fi/.
 • Honko, Mari & Mustonen, Sanna 2018. Kielitietoista yhteistyötä: katse oman äidinkielen opetukseen. Suomenopettajat, 3, 8–19.
 • Honko, Mari & Mustonen, Sanna 2018. Kieliä rinnakkain – koulun monikielisyys näkyviin kieliä vertailemalla. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, syyskuu 2018.
 • Latomaa, Sirkku 2013: Monikielisempi Suomi. Kirjallisuus kielitietoisuuden edistäjänä. – A. Rastas (toim.), Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa,117–149. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Lehtonen, Heini 2009: Maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisnuorten monikielisyyden ilmiöitä. – J. Kalliokoski, L. Kotilainen & P. Pahta (toim.), Kielet kohtaavat. Tietolipas 227, 161–190. Helsinki: SKS.
 • Lehtonen, Heini 2016: What's Up Helsinki? Linguistic Diversity Among Suburban Adolescents. – R. Toivanen & J. Saarikivi (toim.), Linguistic genocide or superdiversity? New and old language diversities, 65–90. Bristol; Buffalo: Multilingual Matters.
 • Tarnanen, Mirja & Pöyhönen, Sari 2011: Maahanmuuttajien suomen kielen taidon riittävyys ja työllistymisen mahdollisuudet. Puhe ja Kieli 31 (4), 139–152. Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/view/4750/4468.
 • Tarnanen, Mirja, Rynkänen, Tatjana & Pöyhönen Sari 2015. Kielten käyttö ja oppiminen aikuisten maahanmuuttajien integroitumisen ja identiteettien rakennusaineina. AFinLAn vuosikirja 2015. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 73, 56–72. Jyväskylä. Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinlavk/article/view/49654/16543​
 • Voipio-Huovinen, Sanna & Martin, Maisa 2012: Problematic plurilingualism. Teacher’s view. – J. Blommaert, S. Leppänen, P. Pahta & T. Räisänen (toim.), Dangerous multilingualism: Northern perspectives to order, purity and normality, 96–118. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Saatavilla e-kirjana Jykdokissa: https://jyu.finna.fi/.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

- Verkkokurssi: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %) ja verkkokurssin tehtävät.

- Itsenäinen suoritus: oppimistehtävät.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Verkkokurssi [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi syksy 2019, 21.10.-29.11.2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 10, maksimi 26
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 23.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-41ma7.10.201917:00-19:00-AC-luento, saat opettajalta lisätietoa sähköpostitse viimeistään 24.9Tapahtuman tiedot
2-43ma21.10.201900:00-00:00-Verkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
3-48pe29.11.201900:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot