Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 07:21

Suomen kielen aineopinnot, 32 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 320.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 720 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 32.0 op
Ilmoittautuneita: 22
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Jos opiskelijan tavoitteena on äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus, suomen kielen perus- ja aineopintojen kokonaislaajuuden tulee olla vähintään 60 op. Jos opiskelija aloittaa aineopinnot uuden vuoden 2017–2020 opetussuunnitelman mukaan ja perusopintojen laajuus on 25 op, aineopinnot voi kelpoisuuden saamiseksi suorittaa 37 op:een laajuisina lisämaksusta (lisätietoa opintosihteeriltä).

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne osittain etäopiskellen.

Sisältö:

Suomen kielen opinnot tarjoavat monipuolisen kuvan suomen kielestä ja kielen merkityksestä ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Aineopintojen kaikille yhteisissä opintojaksoissa syvennetään suomen kielen rakenteen tuntemusta ja perehdytään kielemme historiaan, merkityksiin ja käyttötapoihin, kielitieteelliseen tekstintutkimukseen sekä kieleen sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä. Lisäksi valinnaisissa opinnoissa syvennytään monikielisyyteen sekä tekstin- ja nimistöntutkimukseen. Opintojen tavoitteena on laajentaa kokonaisvaltaisesti suomen kielen eri osa-alueiden tuntemusta. Lisäksi aineopinnoissa pyritään kehittämään ja syventämään sellaista teoreettista tietämystä ja sellaisia käytännön taitoja, joita tarvitaan erilaisissa kielen ja viestinnän asiantuntemusta vaativissa tehtävissä, kuten opettajan, toimittajan tai kääntäjän työssä.

Opiskelija saa tarvitsemaansa ohjausta opintojensa eri vaiheissa. Opintojen aluksi voidaan laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops). Yliopistonopettajat toimivat opinto-ohjaajina, ja opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta saa kunkin jakson opettajalta.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Kielitieto ja kielen rakenne (9 op)

Kieli ja yhteiskunta (4 op)

Suuntautumisopinnot (9 op)

Jos olet suorittanut aiemmin suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot, et voi tehdä jaksoa SKIA602 (päällekkäisiä sisältöjä). Suorita sen sijaan kaikki valinnaiset jaksot (SKIA304, SKIA303 ja SKIA402).

Tutkinto-ohjelman yhteiset aineopinnot (5 op)

Valinnaiset opinnot (valitse 5 op)

Osaamistavoitteet:

Suomen kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kielen ja sen käytön sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana
 • tuntee erilaisia kieliopin kuvauksia ja ymmärtää niiden kehityksen
 • hallitsee tekstintutkimuksen suuntauksia ja peruskäsitteitä sekä osaa käyttää käsitteitä analysoidessaan erityyppisiä tekstejä
 • osaa hakea, arvioida ja tuottaa tietoa kielen oppimisen ja opettamisen alalta
 • tuntee tutkimusprosessin vaiheita ja kielitieteellisiä tutkimusmenetelmiä
 • oppii kehittämään omaa osaamistaan.
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina edellytetään vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista Avoimen yliopiston opintopalveluihin:
help.jyu.fi heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Lisäksi yli kymmenen vuotta vanhat pohjaopinnot täydennetään päivitystehtävillä (laajuus 4 op) ennen aineopintojen suoritusten aloittamista. Suoritusohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta (jakso SKIA067), mihin sinulle lisätään opinto-oikeus tarvittaessa..

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Opiskelutapoja ovat lähiopetus, oppimistehtävät, verkkotehtävät ja tentit. Monia jaksoja voi tehdä myös täysin etäopiskellen.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:suomi, suomen kieli

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit