Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 08:16

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot, 35 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 350.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 720 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 35 op
Ilmoittautuneita: 67
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne osittain etäopiskellen.

 

Sisältö:

Oppiainetta suomi toisena ja vieraana kielenä opiskellaan yleensä osana suomen kielen opintoja ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tutkintoa. Työelämässä on kuitenkin opettajia, jotka jo opettavat suomea toisena kielenä ja haluaisivat hankkia arvosanan siitä. Heille on tarjolla erilliset suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -aineopinnot, jotka järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Opintojen toteutettava laajuus on 35 opintopistettä.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot sisältävät sekä alaa kielitieteellisenä tutkimuskohteena käsitteleviä että käytännön opetustyöhön perehdyttäviä jaksoja. Opintojen tavoitteena on luoda kattava kuva S2-alaan liittyvistä keskeisistä aiheista. Lisäksi S2-aineopinnoissa pyritään kehittämään sellaista teoreettista tietämystä ja sellaisia käytännön taitoja, joita tarvitaan erityisesti opettajan työssä. Suomi toisena ja vieraana kielenä tarjoaakin mahdollisuuden syventää osaamistaan sekä maahanmuuttajien opetuksessa Suomessa että ulkomaalaisten opetuksessa eri puolilla maailmaa.

S2-aineopinnot eivät anna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta. Opinnot täydentävät ja syventävät eri koulutusasteilla opettavien ja työskentelevien S2-alan osaamista.

Opiskelija saa tarvitsemaansa ohjausta opintojensa eri vaiheissa. Opintojen aluksi voidaan laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops). Yliopistonopettajat toimivat opinto-ohjaajina, ja opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta saa kunkin jakson opettajalta.


Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Lähiopetuksiin osallistumista suositellaan vahvasti, joskin opetuksen voi yleensä korvata lisätehtävillä. Jaksoissa STKE111 ja STKE112 opetukseen osallistumisen voi korvata vain perustellusti.

Osaamistavoitteet:

Opinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella ja analysoida suomen kieltä ja sen käyttöä oppimisen näkökulmasta
 • osaa soveltaa tietoaan suomen kielen rakenteesta ja käytöstä opetustilanteisiin
 • tiedostaa kieli- ja oppimiskäsitysten merkityksen käytännön opetustyössä ja alan pedagogisessa kehittämisessä
 • osaa arvioida S2-oppijoiden kielitaitoa monipuolisesti ja tuntee arvioinnin menetelmiä ja kehityssuuntia
 • tuntee erilaisia S2-oppimistilanteita ja -tapoja sekä S2-alan aseman eri oppilaitoksissa ja yhteiskunnassa
 • tuntee erilaisia oppimisympäristöjä ja osaa ohjata niiden hyödyntämiseen
 • tuntee S2-alan tutkimusta ja toisen kielen oppimisen teorioita sekä osaa hyödyntää niitä opetus- ja arviointityössään..
Esitiedot:

Aineopintoihin ja niihin sisältyviin opintojaksoihin osallistuvilta edellytetään pohjaopintoina suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista Avoimen yliopiston opintopalveluihin: help.jyu.fi heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Perusopintojen arvosanan tulee olla hyvä (3) tai korkeampi. Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Suoritusohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta (jakso SKIA067), mihin sinulle lisätään oikeus tarvittaessa.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Opiskelutapoja ovat johdantoluennot, oppimistehtävät, verkkokurssit ja verkkotehtävät. Opinnoissa painottuu opiskelijan itsenäinen työskentely. Suosittelemme osallistumista lähiopetukseen, mutta opintoja on mahdollista tehdä myös etäopiskellen. S2-aineopinnot voi aloittaa koko lukuvuoden ajan, ja opiskella voi omassa aikataulussa. Jos teet opinnot itsenäisesti, on suositeltavaa aloittaa jaksosta STKE107 S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen tai STKE129 Kielitietoinen koulutus.

Järjestämme lähiopetusta sekä Jyväskylässä että Helsingissä, ja opiskelija voi osallistua lähiopetukseen kummalla pakkakunnalla tahansa. Lähiopetus toteutetan pääsääntöisesti perjantai-iltaisin ja lauantaisin.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.  Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:suomi, suomen kieli, suomi toisena kielenä, suomi vieraana kielenä

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit