Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 09:59

KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2), 5 op, lv. 2019-2020, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia
Alkaa - päättyy: 8.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 8.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.19 - 31.7.20
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 10
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:- Molekyylien väliset vuorovaikutukset
- Aineen olomuodot ja faasimuutokset
- Liuoskemiaa; liukoisuus, kolligatiiviset ominaisuudet
- Reaktiokinetiikka, kemiallinen tasapaino
- Hapot ja emäkset, pH, puskuriliuokset
- Termodynamiikka, entropian ja Gibbsin energian muutokset
- Sähkökemia; sähkökemialliset kennot, normaalipotentiaali ja kennopotentiaali, elektrolyysi
Osaamistavoitteet:Kurssin hyvin arvosanoin suorittanut opiskelija hallitsee seuraavaat tavoitteet:
- Tuntee molekyylien välisten vuorovaikutusten tyypit ja osaa selittää niiden vaikutuksen aineiden ominaisuuksiin
- Tuntee aineen olomuodot ja osaa tulkita faasidiagrammia
- Tuntee liukoisuuden käsitteen ja osaa nimetä siihen vaikuttavia tekijöitä sekä laskea aineiden liukoisuuksia
- Osaa selittää sulamis- ja kiehumispisteen muutokset kolligatiivisten ominaisuuksien avulla
- Tuntee reaktion nopeuteen vaikuttavat tekijät ja osaa määrittää reaktion kertaluvun kokeellisten havaintojen perusteella
- Osaa selittää, miten reaktion tasapainoasemaan voidaan vaikuttaa sekä määrittää reaktion tasapainovakion ja tasapainokonsentraatiot
- Hallitsee happo-emäsreaktioihin liittyvät käsitteet ja ilmiöt sekä osaa tulkita happo-emäs-titrauskäyrää
- Osaa kuvata kemiallisen systeemin tilaa termodynaamisten funktioiden avulla
- Tuntee sähkökemiallisen parin toimintaperiaatteen ja osaa kuvata sitä kemian merkkikielellä
Esitiedot:Suositellaan Kemian perusteet 1 (KEMP111) tai vastaavat tiedot sekä vähintään lukiotason matemaattiset valmiudet
Ilmoittautuminen:- Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
- Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoytol
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Saat ohjeet opintojakson suorittamiseen omasta oppilaitoksestasi.

Kurssilla on käytössä verkko-opiskeluympäristö Moodle: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=6778. Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Tro, Nivaldo J.: Chemistry - a Molecular Approach, International Edition, Pearson Education International, luvut 11-18 (1.-3. painos) tai 11-19 (4. painos). Kaikki kirjan painokset käyvät.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kurssin lähiopetuksessa ei ole läsnäolovelvollisuutta.
Luentokurssiarvioinnissa lopputesti tulee olla suoritettuna (ei pisteytetä) ja kurssin arvosana perustuu harjoitusten ja tentin yhteispistemäärään.
Kirjatenttiarvioinnissa arvosana perustuu vain tenttipisteisiin.

Kurssi arvioidaan aina opiskelijalta molemmilla arviointitavoilla ja kurssin arvosanaksi tulee näistä kahdesta parempi.