Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.6.2023 01:14

AIKP1004 Aikuiskasvatustieteellinen tutkimus, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.5.21 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/aikuiskasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.5.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.7.21
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 208
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK), Avoin yliopisto (AYO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

HUOM! Ilmoittautumisaika päättyy 31.5.2021 ja opinto-oikeusaika päättyy 31.7.2021.

Sisältö:Opintojakso johdattelee tieteellisen tiedon periaatteisiin ja aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteisiin. Kirjallisuuden avulla tutustutaan myös aikuiskasvatustieteellisen tutkimuksen kulkuun ja prosessiin sekä perehdytään siihen, millaisilla menetelmillä aikuiskasvatustieteellistä tietoa hankitaan.
Osaamistavoitteet:Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:
- hahmottaa aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteita
- nimetä tieteellisen tiedon periaatteita sekä tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen tiedon erot
- tunnistaa määrällisen ja laadullisen tutkimuksen tyypilliset prosessit
- laatia aikuiskasvatustieteellisen tutkimussuunnitelman
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

- Suoritustapa 1: Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena.

- Suoritustapa 2: Etätentti Kopassa alla mainittuina tenttipäivinä. Ilmoittautuminen alla olevien linkkien kautta

Lukuvuosi 2019-2020

- etätentti Kopassa 10.10.2019 klo 16.30 - 20.30
- etätentti Kopassa 12.12.2019 klo 16.30 - 20.30
- etätentti Kopassa 13.2.2020 klo 16.30 - 20.30
- etätentti Kopassa 2.4.2020 klo 16.30 - 20.30
- etätentti Kopassa 4.6.2020 klo 16.30 - 20.30

Lukuvuosi 2020-2021

- etätentti Kopassa 26.11.2020 klo 16.30 - 20.30

Suoritustapa 3: Verkkokurssi keväällä 2020. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkokurssiryhmään löytyy tämän sivun alaosasta.

- Verkkokurssilla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- Verkkokurssilla opiskelu edellyttää sitoutumista ja säännöllistä työskentelyä päivittäin tai lähes päivittäin (viikonloput poislukien), mutta ei edellytä reaaliaikaista osallistumista tiettyyn kellonaikaan. Työskentelytapoja voivat olla esimerkiksi verkkokeskustelut, kirjalliset yksilö- ja ryhmätyöt sekä niiden kommentoinnit.
- HUOM! Jos suoritat tämän opintojakson yksittäisenä jaksona ja valitset suoritustavaksi verkkokurssin, älä ilmoittaudu opintojaksolle ennen kuin verkkokurssin ilmoittautuminen alkaa. Näin varmistat, että opinto-oikeutesi on voimassa koko verkkokurssin ajan.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
951-768-035-X Eskola, J. & Suoranta, J. 2008 (tai uudemmat painokset). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.
978-951-31-4836-2 Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2010 (tai uudemmat painokset). Tutki ja kirjoita. Luvut 2 ja 5. Helsinki: Kirjayhtymä. Korvaavat e-kirjat: Valli, R. (toim.) 2018 Ikkunoita tutkimusmetodeihin:1 JA Ikkunoita tutkimusmetodeihin:2 TAI Alasuutari, P. 2012. Laadullinen tutkimus 2.0. JA Valli, R. 2019. Johdatus tilastolliseen tutkimukseen.
978-952-63-1997-1 Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. 2013. Tutkimuksen voimasanat. Helsinki: WSOYpro. Korvaava luentotallenne: Valleala ym. 2016 Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteita, osat 1-4.
978-952-61-0804-9 Suoranta, J., Kauppila, J., Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. 2012. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. Johdatus aikuiskasvatukseen. Joensuu: Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Luvut 1 ja 2. Korvaavat e-lähteet: Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran verkkosivut JA Aikuiskasvatus-tiedelehden verkkosivut.
  Kolme tieteellistä artikkelia, joihin linkit löytyvät Kopasta.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arvioinnin perustana ovat toisaalta jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritusmuotojen tavoitteet. Oppimistehtävässä ja tentissä on keskeistä se, miten vastauksessa on hyödynnetty vaadittua kirjallisuutta. Hyväksytyssä esseevastauksessa on hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia ja tentissä on vastattava kaikkiin tenttikysymyksiin. Oppimistehtävävastauksessa edellytetään kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Tenttien arvioinnissa painotetaan kirjallisuuteen perustuvaa asian sisällöllistä ymmärrystä, kirjatiedon soveltamista ja vastauksen monipuolisuutta. Verkkokurssit edellyttävät aktiivista osallistumista sekä kurssin yksilö- ja ryhmätehtävien suorittamista.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään Aikuiskasvatustieteen perusopinnot -oppiaineen Koppa-sivuilla ja verkkokurssilla Moodle-työtilassa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 27, minimi 8, maksimi 30
ilm.aika: 1.11.2019 00:00 - 2.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-2ti7.1.202000:00-00:00TalamoVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-6su9.2.202000:00-00:00TalamoVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot