Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.2.2023 15:51

KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2, 2 op, ops 2017-2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.5.21 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.5.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.7.21
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 622
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

HUOM! Ilmoittautumisaika päättyy 31.5.2021 ja opinto-oikeusaika päättyy 31.7.2021.

Sisältö:

Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op). Temaattisen kokonaisuuden sisältö:

- kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät
- kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin
- lapsuus, nuoruus ja aikuisuus historiallisena, yhteiskunnallisena ja kulttuurisena konstruktiona
- yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus

Osaamistavoitteet:

Temaattisen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

- hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana
- tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia ja poliittisia ilmiöitä sekä kasvatus- ja koulutusinstituutioita yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä ja teorioita käyttäen
- eritellä lapsuuteen, nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niissä tapahtuneita tai tapahtuvia muutoksia

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Oppimistehtävä yksilövastauksena.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:

Vaihtoehto A) Lapsuus yhteiskunnallisena ilmiönä

  • Alanen, L. & Karila, K. (toim.) 2009. Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino. (Saatavilla e-kirjana)

Vaihtoehto B) Kiinnostava yhteiskunnallinen ilmiö

Valitaan yksi teos:

  • Husso, M. & Heiskala, R. (toim.) 2016. Sukupuolikysymys. Helsinki: Gaudeamus. (Saatavilla e-kirjana) TAI
  • Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, K. 2014. Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus. (Saatavilla e-kirjana) TAI
  • Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. (toim.) 2005. Kenen kasvatus. Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino. Sivut 1-308 ja 335–357. (Saatavilla e-kirjana) TAI
  • Raiker, A. & Rautiainen, M. (toim.) 2017. Educating for Democracy in England and Finland. Routledge. (Saatavilla e-kirjana) TAI
  • Suoranta, J., Kauppila, J., Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. 2008. 2. korjattu ja uudistettu painos. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. Joensuu: Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. tai Suoranta, J., Kauppila, J., Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. 2012. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, koulutus ja kehittämispalvelu Aducate.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arvioinnin perustana ovat jaksokohtaiset osaamistavoitteet. Oppimistehtävässä ja tentissä on keskeistä se, miten vastauksessa on hyödynnetty vaadittua kirjallisuutta. Hyväksytyissä esseevastauksissa on hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia. Oppimistehtävävastauksessa edellytetään kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.