Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 23:07

TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus, 3 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.10.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 124
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:- kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset ja erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset
- ravitsemus ja muistisairaus, muistisairauksien ennaltaehkäisy ja aivoterveys
- vajaaravitsemus, ravitsemustilan arviointi, ruokailuun liittyvät sosiaaliset ja psyykkiset tekijät, ravitsemussuositukset, ikääntymismuutokset ja ylipaino
Osaamistavoitteet:Opintojakson lopussa opiskelija
- osaa kuvata ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset
- osaa selittää ravitsemuksen merkityksen iäkkäiden ihmisten muistisairauksien ennaltaehkäisyn ja aivoterveyden kannalta
- tunnistaa erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset
- osaa tehdä ikääntyneen ravitsemustilan arvioinnin MNA:ta (Mini Nutritional Assessment-testi) käyttäen ja osaa arvioida ruokavalion energian ja proteiinin riittävyyttä ja ruokavalion laatua
- osaa hakea eri lähteistä asianmukaista tietoa ikääntyneiden ravitsemuksesta (mm. internet-sivustot) sekä osaa hakea ja käyttää alan terveyskasvatusaineistoa ja ravitsemukseen liittyviä mittareita
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:- Luentotallenne (8 h), luentotehtävät ja oppimistehtävä.

Tehtävät palautetaan oppimateriaali-Koppaan saman aikaisesti (yhtenä tiedostona).
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
9789525968330 Jyväkorpi, S., Havas, A., Urtamo, A. & Karvinen, E. 2014. Ikäihmisen liikunta ja ravitsemus: opas ohjaustyöhön. Helsinki: Ikäinstituutti. (55 s.)
  Nijs KA, de Graaf C, Kok FJ, van Staveren WA. 2006. Effect of family style mealtimes on quality of life, physical performance, and body weight of nursing home residents: cluster randomised controlled trial. BMJ. May 20;332(7551):1180-4.
9789513757472 Suominen M. ym. 2010. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki: Edita. (80 s.)
9789516564602 Suominen, M. 2016. Ravitsemus vanhenemisen tukena. Teoksessa E. Heikkinen, J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim.) Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim, 485–494. (10 s.)
  Gerontologinen ravitsemus Gery ry:n verkkosivut sekä muuta luennoitsijan osoittamaa kirjallisuutta
Opintojakson oppimateriaalit

Oheiskirjallisuus:
Suominen, M., Soini, H., Muurinen, S., Strandberg, T. & Pitkälä, K. 2012. Ikääntyneiden ruokatottumukset, ravinnonsaanti ja ravitsemustila suomalaisissa tutkimuksissa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 49: 170-179.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

0–5 (luentopäiväkirja 40 % ja oppimistehtävä 60 %)