Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2023 10:58

KTKP010 Oppiminen ja ohjaus, 5 op, Jyväskylä, Syksy 2019, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 6.9.19 klo 12:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kasvatustiede/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 10:00 - 6.9.19 klo 12:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 9.9.19 - 30.4.20
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 0
Maksimi osallistujamäärä: 16
Sopii vielä: 16
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opintojakso tehdään samanaikaisesti samanaikaisesti puhe- ja kirjoitusviestinnän opintojakson XYHK001 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen (4 op) kanssa, joka sisältää lähiopetusta Jyväskylässä (aikataulu löytyy opintojakson XYHK001 Korppi-sivulta). Muistathan ilmoittautua näille molemmille opintojaksoille! Opetus järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään 12.

HUOM! Jos teet koko kasvatustieteen perusopinnot, ilmoittaudu ensin perusopintokokonaisuuteen ja vasta sen jälkeen opintojaksolle KTKP010, ettei siitä muodostu erillistä maksua.

Tätä opintojaksoa ei voi suorittaa erikseen yksittäisenä kurssina. Jos et tee puhe- ja kirjoitusviestinnän opintojaksoa XYHK001 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen, ilmoittaudu kasvatustieteen perusopintojen jaksoille KTKP011 ja KTKP012.

Jakso peruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 

Sisältö:
 • oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukset
 • formaali, nonformaali ja informaali oppiminen
 • erilaiset oppimis- ja kasvuympäristöt
 • yksilölliset erot oppimisessa, oppijatuntemus ja opetuksen eriyttäminen
 • oppimisen arvioinnin erilaiset menetelmät
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tarkastella elinikäistä oppimista ja ohjausta eri tilanteissa sekä omia kokemuksiasi niistä tieteellisten käsitteiden avulla
 • eritellä keskeisiä tieteellisen tutkimuksen näkökulmia oppimisen tutkimukseen (erilaiset oppimiskäsitykset, niiden käsitteet ja pedagogiset seuraukset)
 • nähdä oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
 • tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja oppijan näkökulmasta
 • jäsentää opetuksen eriyttämisen periaatteita ja käytäntöjä
 • käyttää oppimisen arvioinnin erilaisia menetelmiä.
Esitiedot:

Osallistuminen ei vaadi edeltäviä opintoja, mutta opintojakson voi suorittaa vain samanaikaisesti puhe- ja kirjoitusviestinnän opintojakson XYHK001 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen (4 op) kanssa.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Kirjallinen oppimistehtävä. Oppimistehtävä laaditaan ohjatusti opintojakson XYHK001 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen (4 op) lähiopetuksen aikana.

- Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet Moodlesta. Valmis kasvatustieteen opintojakson oppimistehtävä palautetaan oppimateriaali-Koppaan. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
 • Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2006 tai uudemmat. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. (Saatavilla e-kirjana) TAI Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.
 • Rauste-von Wright, L., von Wright, J. & Soini, T. 2003. Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. TAI Woolfolk, A. 2007 tai uudemmat. Educational Psychology. Boston (Mass.): Allyn & Bacon. (luvut: Language Development, Language Diversity and Immigrant Education, Culture and Diversity, Behavioral Views of Learning, Cognitive Views of Learning ja The Learning Sciences and Constructivism.) (Woolfolk saatavilla e-kirjana)
 • Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus. (saatavilla e-kirjana) TAI Puukari, S., Lappalainen, K. & Kuorelahti, M. (toim.) 2017. Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus. (saatavilla e-kirjana)
Lisätiedot:

Opintojaksolle ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse opintokirje opintojakson alkamisesta ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli opintojakso joudutaan perumaan vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi, tiedotetaan myös siitä opiskelijoille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointi:

Arvosteluasteikko 0-5.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään Moodlessa.