Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 22:02

ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu, 5 op, Ryhmänohjausmalli, lv. 2019-2020, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka
Ilmoittautumisaika: 8.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.19 - 31.10.20
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 57
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Tampereen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:vammaisuus, moninaisuus, toiseus, eettisyys, ammatillinen kasvu
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*eritellä vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyvää kokemustietoa sekä kulttuurisia asenteita, arvoja ja merkityksiä
*tunnistaa ja tarkastella omia vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä asenteitaan, tunteitaan ja kokemuksiaan
*jäsentää vammaisuuden ja moninaisuuden kohtaamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
Ilmoittautuminen:- Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
- Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoytol
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Ryhmäsuoritus ja oppimistehtävä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:

Katso tarkemmat oppimateriaalitiedot Kopasta.

Vammaisuus käsitteellisenä ja kokemuksellisena ilmiönä:

1. Liimakka, S. 2014. Kokemus, tieto ja kokemustieto – esimerkkinä autismi. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 162–177. Saatavilla verkossa.

2. Vehmas, S. 2005 tai uudempi. Vammaisuus: johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus. Saatavilla e-kirjana: https://www.ellibslibrary.com/book/9789524955393  Katso kopasta myös vaihtoehtoinen artikkelipaketti, mikäli e-kirja ei ole saatavilla.


Toiseuden ja osallisuuden kokeminen:

3. Gissler, M., Kekkonen, M., Känkänen, P., Muranen, P. & Wrede-Jäntti, M. 2014.  Nuoruus toisin sanoen – Nuorten elinolot -vuosikirja 2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla verkossa.

 

Asenteet, ennakkoluulot ja syrjintä:

4. Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Asenteet, päätöksenteko ja käyttäytymisen muutos (luku 10). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Saatavilla e-kirjana.

5. Seppälä, T. ym. 2014. Koettu oikeudenmukaisuus ja syrjintä. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 248–292. Saatavilla verkossa.

6. Staerklé, C. & Green, E. G. T. 2014. Ryhmäkeskeisyydestä moniarvoisuuteen: ryhmienvälinen reflektiivinen tieto. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 92–110. Saatavilla verkossa.

7. Solares, E. & Liebkind, K. 2012. Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen. Psykologia 47 (5-6), 357–368. Saatavilla verkossa. TAI Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Ennakkoluuloisuus ja ryhmien väliset suhteet (luku 14). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Saatavilla e-kirjana.


Eettisyys, huolenpito ja valtaistaminen:

8. Juujärvi, S., Myyry, L. & Pesso, K. 2007 tai uudempi. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Helsinki: Tammi. Luvusta 6 sivut 185–212 sekä luvusta 7 sivut 213–248. Katso tarkemmat tiedot Kopasta.

9. Sulander, J., Myyry, L. & Helkama, K. 2014. Valtaorientaatio ja epäoikeudenmukaisuuden uhrin havaitseminen. Psykologia 49 (5), 355–369. Saatavilla verkossa.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 8 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.