Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 12:21

STKE129 Kielitietoinen koulutus, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 74
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään monikielisyyden ja kielitietoisuuden eri näkökulmiin. Jaksolla tarkastellaan äidinkiel(t)en ja kielellisen identiteetin sekä kielitietoisuuden merkitystä oppimisessa sekä pohditaan, miten näitä voidaan tukea monikielitietoisella pedagogiikalla.

Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää monikielitietoisen koulutuksen periaatteet ja tavoitteet
• tuntee kielitietoisuutta käsittelevän tutkimuksen eri suuntauksia
• tiedostaa äidinkielen ja kielellisen identiteetin merkityksen oppimisessa
• osaa hyödyntää joustavaa monikielisyyttä ja opetusryhmän kielivarantoa opetuksessa sekä tukea kielitietoisuuden kehittymistä
• tuntee maahanmuuttajien kieleen ja koulutukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
• osaa soveltaa kurssilla ja kirjallisuudesta saamaansa tietoa erilaisiin kielikoulutuksen tehtäviin kuten pedagogiseen kehittämistyöhön.
Esitiedot:

Aineopintoihin ja niihin sisältyviin opintojaksoihin osallistuvilta edellytetään pohjaopintoina suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot. Perusopintojen arvosanan tulee olla hyvä (3) tai korkeampi. Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Suoritusohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta (jakso SKIA067, mihin sinulle lisätään oikeus tarvittaessa).

Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

- Verkkokurssi tai itsenäiset oppimistehtävät.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Mikäli valitset suoritustavaksi verkkokurssin, on opintojaksossa käytössä Moodle-oppimisympäristö. Opettaja lisää sinut Moodlen kurssialustalle aloitustapaamisen jälkeen. Verkkokurssi koostuu seuraavista osioista:

 • koko ryhmän yhteinen reaaliaikainen AC-verkkotapaaminen torstaina 10.10. klo 17-19 ennen Moodle-työskentelyn käynnistymistä
 • pienryhmien verkkokeskustelut ja keskusteluun liittyvät tehtävät sekä keskustelujen raportointi
 • lukemistoon perehtyminen (jakson kirjallisuus ja mahdollinen lisämateriaali)
 • videomateriaalia yhteisten keskustelujen pohjaksi
 • verkkokurssia reflektoiva oppimispäiväkirja.

Connect-verkkokokousjärjestelmän käyttämiseen tarvitset riittävän nopean nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin (headset). Testaa yhteytesi tarvittaessa etukäteen Connect-tukiaikana. Aloitustapaamisen jälkeen työskentely jatkuu pienryhmissä Moodle-opiskeluympäristössä https://moodle.jyu.fi/. Verkkokurssin suorittamiseen tarvittavat tarkat ryhmäkohtaiset ohjeet löydät myöhemmin Moodlesta. Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kirjallisuus:

Kurssikohtainen oppimateriaali

1. Kaikille pakollinen kirjallisuus:

 • Aalto, Eija & Kauppinen, Merja 2011: Tavoitteena monikielisyyttä tukeva äidinkielen ja kirjallisuuden opetus. – E. Lehtinen, M. Koskela, E. Nevasaari & M. Skog-Södersved (toim.), AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2011/3, 6–21. Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/4453/4204.
 • Cummins, Jim 2006: Identity texts: The imaginative construction of self through multiliteracies pedagogy. – O. García, T. Skutnabb-Kangas & M. E. Torres-Guzmán (toim.), Imagining multilingual schools: Languages in education and globalization, 51–68. Clevedon: Multilingual Matters. Saatavilla e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston kokoelmissa: https://jyu.finna.fi/.
 • Dufva, Hannele & Pietikäinen, Sari 2009: Moni-ilmeinen monikielisyys. Puhe ja kieli 29 (1), 1–14. Saatavilla verkossa: http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/view/4789/4487.
 • García, Ofelia & Kleyn, Tatyana 2016: Translanguaging theory in education – O. García & T. Kleyn (toim.), Translanguaging with multilingual students: learning from classroom moments, 9–33. New York: Routledge. Saatavilla e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston kokoelmissa: https://jyu.finna.fi/.
 • Latomaa, Sirkku, Pöyhönen, Sari, Suni, Minna & Tarnanen, Mirja 2013: Kielikysymykset muuttoliikkeessä. – T. Martikainen, P. Saukkonen ja M. Säävälä (toim.), Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta,163–183. Helsinki: Gaudeamus.
 • Suni, Minna & Latomaa, Sirkku 2012: Dealing with increasing linguistic diversity in schools: The Finnish example. – J. Blommaert, S. Leppänen, P. Pahta & T. Räisänen (toim.), Dangerous multilingualism: Northern perspectives to order, purity and normality, 67–95. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Saatavilla e-kirjana Jykdokissa: https://jyu.finna.fi/.
 • Svalberg, Agneta 2016: Language Awareness research: Where we are now. Language Awareness 25 (1–2), 4–16. Saatavilla e-lehtenä JY:n kirjaston kokoelmissa: https://jyu.finna.fi/.

2. Valinnainen kirjallisuus, josta valitaan vähintään yksi artikkeli:

 • Honko, Mari & Mustonen, Sanna 2018. Kielitietoista yhteistyötä: katse oman äidinkielen opetukseenSuomenopettajat, 3, s. 8 - 19. 
 • Honko, Mari & Mustonen, Sanna 2018. Kieliä rinnakkain – koulun monikielisyys näkyviin kieliä vertailemalla. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, syyskuu 2018. 
 • Immonen-Oikkonen, Pirjo & Leino, Anne (toim.) 2010: Monikulttuurinen kouluyhteisö. Helsinki: Opetushallitus. 
 • Kielen rooli koulussa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, joulukuu 2013. 
 • Latomaa, Sirkku 2013: Monikielisempi Suomi. Kirjallisuus kielitietoisuuden edistäjänä. – A. Rastas (toim.), Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa,117–149. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Ks. lainakappaleita kirjaston kautta.
 • Lehtonen, Heini 2009. Maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisnuorten monikielisyyden ilmiöitä. – Jyrki Kalliokoski, Lari Kotilainen & Päivi Pahta (toim.), Kielet kohtaavat. Tietolipas 227. Helsinki: SKS, 161–190. 
 • Lehtonen, Heini 2016: What's Up Helsinki? Linguistic Diversity Among Suburban Adolescents. – R. Toivanen & J. Saarikivi (toim.), Linguistic genocide or superdiversity? New and old language diversities, 65–90. Bristol; Buffalo: Multilingual Matters.
 • Pohjalainen, Roosa 2015. Suomen kieli kuuluu muillekin kuin natiiveille. Ylioppilaslehti 2.10.2015.
 • Tarnanen, Mirja & Pöyhönen, Sari 2011. Maahanmuuttajien suomen kielen taidon riittävyys ja työllistymisen mahdollisuudet. Puhe ja Kieli 31 (4), 139–152.
 • Voipio-Huovinen, Sanna & Martin, Maisa 2012. Problematic plurilingualism. Teacher’s view. – Jan Blommaert, Sirpa Leppänen, Päivi Pahta & Tiina Räisänen (toim.), Dangerous multilingualism: Northern perspectives to order, purity and normality. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 96–118. Saatavilla e-kirjana Jykdokissa.
 • Jokin artikkeli AFinLAn vuosikirjasta 2017: Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa.

Lisäksi

 • eri koulutusasteiden opetussuunnitelmien perusteet (perusopetus, lukiokoulutus, kotoutumiskoulutus).
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0–5

Arviointiperusteet
 • Verkkokurssi: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %) ja verkkokurssin tehtävät.
 • Itsenäinen suoritus: oppimistehtävät.

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, minimi 10, maksimi 25
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 13.10.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
141to10.10.201917:00-19:00HonkoReaaliaikainen tapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmän välitykselläTapahtuman tiedot
2-43ma21.10.201900:00-00:00-Verkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
3-48pe29.11.201900:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Verkkokurssi / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 10, maksimi 25
ilm.aika: 2.1.2020 00:00 - 24.2.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
19to27.2.202017:00-19:00HonkoReaaliaikainen tapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmän välitykselläTapahtuman tiedot
2-11ma9.3.202000:00-00:00-Verkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
3-16pe17.4.202000:00-00:01-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot