Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 13:42

STKE105 S2-opetukseen tutustuminen, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 71
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Sisältö:Opintojaksolla opiskelija tutustuu kolmeen erityyppiseen suomi toisena kielenä -opetuksen kohteeseen, seuraa ja havainnoi näissä opetusta (ja mahdollisesti itse opettaa) sekä kirjoittaa havaintojen ja muun lähdemateriaalin pohjalta raportin.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee eri oppilaitosten suomi toisena kielenä -pedagogiikkaa ja -opetusjärjestelyjä
• näkee kielikoulutuksen jatkumona ja tunnistaa nivelvaiheiden haasteet
• osaa seurata opetussuunnitelman toteutumista käytännön opetustyössä
• ymmärtää opettajan roolin oppimisen tukijana
• osaa jäsentää oppimisen kannalta keskeisiä tilanteita ja prosesseja sekä palautteen antamisen käytänteitä
• osaa tarkastella pedagogisia ratkaisuja useista näkökulmista (esim. kieli- ja oppimiskäsitykset, eri oppimisympäristöt, oppimateriaalit, työskentelyn ja eriyttämisen tavat, luokkahuonevuorovaikutus, oppijan roolit)
• osaa arvioida kriittisesti omia ennakkokäsityksiään erilaisista koulutusjärjestelyistä.
Esitiedot:

Aineopintoihin ja niihin sisältyviin opintojaksoihin osallistuvilta edellytetään pohjaopintoina suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot. Perusopintojen arvosanan tulee olla hyvä (3) tai korkeampi. Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Suoritusohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta (jakso SKIA067, mihin sinulle lisätään oikeus tarvittaessa).

Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:
 • Oppimistehtävä, joka on tällä jaksolla raportti; kolmen erityyppisen kurssin seuraaminen eri oppilaitoksissa ja kirjallinen oppimisraportti.
Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali

1. Näkökulmia opetuksen seuraamiseen:

 • Mustaparta, Anna-Kaisa (toim.) 2015: Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Pirinen, Tuula (toim.) 2015: Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 17: 2015. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).


2. Eri koulutusasteiden opetussuunnitelmien perusteet:

 • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0–5

Arviointiperusteet

Raportti.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.