Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.2.2020 20:10

KTEY016 Kandidaattiseminaari, 2 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.9.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 18.9.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.7.20
Laajuus: 2.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 19
Maksimi osallistujamäärä: 30
Sopii vielä: 11
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opintojaksot KTEY016 Kandidaattiseminaari 2 op ja KTEY017 Kandidaattitutkielma 6 op suoritetaan yhdessä. Ilmoittaudu KTEY017 Kandidaattitutkielma 6 op -opintojaksolle vasta suoritettuasi KTEY016 Kandidaattiseminaarin.

Suosittelemme JY:n terveystieteiden laitoksen pääaineopiskelijoille kandidaattiseminaarin suorittamista terveystieteiden laitoksen opetuksessa, jolloin kandidaattiseminaarista muodostuu jatkumo syventävän vaiheen pro gradu -opintoihin.

Sisältö:Tutkimusprosessin vaiheet
Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusperiaatteet ja oman tieteenalan keskeisimmät tiedonlähteet
Oman tieteenalan tutkimuskohteet ja menetelmälliset lähtökohdat
Tutkielman esittäminen sekä muiden opiskelijoiden töiden opponointi (seminaari)
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa toteuttaa systemaattista tiedonhankintaa terveystieteiden keskeisiä tietokantoja hyödyntäen
• osaa arvioida kriittisesti oman tieteenalansa aikaisempien tutkimusten teoreettisia, käsitteellisiä, metodologisia ja metodisia lähtökohtia, ongelmia ja tutkimustulosten luotettavuutta
• osaa esitellä työtään ja perustella omia ratkaisujaan sekä esittää kriittisiä huomioita muiden opiskelijoiden töistä niiden eri vaiheissa
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Terveystieteiden täydentäviä opintoja suorittavilta edellytetään valitun pääaineen mukaisesti soveltuva AMK tai opistoasteentutkinto.

Edeltävinä opintoina tulee olla lisäksi suoritettuna seuraavat opintojaksot:

  • LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet (2 op)
  • LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet
  • LTKY1010 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
  • LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Aktiivinen osallistuminen kaikille opiskelijoille pakollisiin seminaareihin/verkkotyöskentelyyn ja seminaareissa käytävään keskusteluun.
- Kandidaatin tutkielman/opinnäytteen raportointi ja esittäminen.
- Opponenttina toimiminen.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan JY-tunnuksella ja salasanalla.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Aveyard, H. 2010. Doing a literature review in health and social care: a practical guide. 2. painos. Maidenhead, NY : Open University Press. (e-book) (170 s.)
Boland, A., Cherry, M.G. & Dickson, R. (toim.) 2014. Doing a systematic review: a student´s guide. London: Sage. (240 s.)
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.-17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin) Aikaisemmatkin painokset käyvät, jotka on julkaistu 2004 tai myöhemmin.
Malmivaara, A. 2008. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus vaikuttavuudesta – apuväline terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille, tutkijoille ja päättäjille. Sosiaalilääketieteellinen aikakausilehti 45, 273–278. (6 s.)
Mäkelä, M., Kaila, M., Lampe, K. & Teikari, M. (toim.) 2007. Menetelmien arviointi terveydenhuollossa. Helsinki: Duodecim. (206 s.)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 9.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 238pe20.9.201917:00-20:00-AloitusseminaariTapahtuman tiedot
2HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 238la21.9.201909:00-15:00-AloitusseminaariTapahtuman tiedot
3-40to3.10.201917:00-21:00-verkkoseminaariTapahtuman tiedot
4-44ti29.10.201917:00-21:00-verkkoseminaariTapahtuman tiedot
5-48to28.11.201917:00-21:00-verkkoseminaariTapahtuman tiedot
6-3ke15.1.202017:00-21:00-verkkoseminaariTapahtuman tiedot
7HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 210pe6.3.202017:00-20:30-LoppuseminaariTapahtuman tiedot
8HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 210la7.3.202009:00-16:00-LoppuseminaariTapahtuman tiedot