Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 07:13

Erityispedagogiikan aineopinnot, 35 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 350.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/erityispedagogiikka
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 720 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 35 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 61
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

1.8.2020 alkaen opintokokonaisuuteen ei enää voi ilmoittautua.

Ilmoittautuminen opintoihin tehdään opintojakson suoritustapaan, eli ilmoittautuessasi valitset tarjolla olevista vaihtoehdoista myös tavan, jolla kurssin teet. Tämä opintokokonaisuus on olemassa vain teknisestä syystä.

 

Sisältö:

Erityispedagogiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata erityispedagogiikan keskeisiä toimintaympäristöjä, erotella erilaisia kehityksen ja oppimisen tuen tarpeisiin vaikuttavia tekijöitä sekä analysoida erilaisia teoreettisia näkökulmia tuen tarpeen määrittämisessä ja toteuttamisessa. Erityispedagogiikan aineopinnot syventävät perusopinnoista saatuja tietoja ja lisäävät opiskelijan valmiuksia toimia alalla. Näkökulma laajenee kansainväliseksi, joten osa vaatimusteoksista on englanninkielisiä. Keskeisiä sisältöjä ovat: oppimisvaikeudet, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus, erilaiset kommunikaatiomenetelmät, vammaistutkimus, autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet itsenäisen tutkimuksen toteuttamiseen, minkä vuoksi tutkimuksen tekoon orientoivia opintoja on runsaasti.

Kenelle opinnot sopivat?
Opinnot sopivat hyvin mm. opettajille ja kasvattajille ammattitaitoa vahvistavina opintoina (eivät kuitenkaan anna erityisopettajan pätevyyttä).

Opiskelutavat
Opinnoissa korostuu itsenäinen, ohjattu opiskelu vaihtelevin suoritustavoin. Menetelmäopinnot ja sisältöopinnot suoritetaan verkko/etäopintoina. Proseminaariin kuuluu 3-4 läsnäoloa vaativaa ryhmäohjauskertaa. Proseminaariryhmiä järjestetään sekä Jyväskylässä että Helsingissä. Mikäli et suorita proseminaaria, voit suorittaa koko aineopinnot etäopintoina. Opetuksessa hyödynnetään Adobe Connect -verkkokokousta ja Moodle-verkko-oppimisympäristöä. Lisätietoa suoritustavoista kunkin opintojakson kuvauksessa.

Jos olet suorittanut erityispedagogiikan aineopintoja aikaisemmilla opintovaatimuksilla, ota yhteyttä yliopistonopettajiin. Saat tiedon aikaisempien suorituksiesi korvautuvuudesta ja ohjeet opintojesi jatkamiseksi.

Opintojen ohjaus
Yliopistonopettajat ohjaavat opintojen suunnittelussa ja opiskelussa. Opinnot käynnistetään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemisellä. Opiskelun perehdytystallenne löytyy oppimateriaali-Kopasta.

Mitä aineopintojen jälkeen?
Opiskelijalla on mahdollisuus hakea avoimen yliopiston opintojen pohjalta yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoa tutkintotavoitteisesta opiskelusta.

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Kaikki opiskelijat suorittavat

 • tutkimusmenetelmäopinnot (5 op + 5 op)
 • KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen yleisopintojakso (ei sisälly aineopintokokonaisuuden opintomaksuun)
 • sisältöopinnot (15 op).
 • ERIA4200 Proseminaari (10 op) tai ERIA283 harjoittelu (5 op) ja KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op).

Mikäli aiot hakea tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan koulutukseen avoimen yliopiston väylän kautta, tulee ERIA4200 Proseminaari (10 op) olla suoritettuna. Sinun kannattaa valita myös jakso ERIA1030, josta on mahdollisuus saada osakorvaavuus.

Mikäli aiot hakea Jyväskylän yliopiston erillisiin erityisopettajaopintoihin, sinun kannattaa lisäksi valita jakso ERIA1050, joka voidaan sisällyttää ko. koulutuksen valinnaisiin opintoihin.

Tutkimusmenetelmäopinnot:

Laadulliset tutkimusmenetelmät:

KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)

 • Opetus syksyllä 2019 Verkkoluennot, -seminaari ja verkkotentti
 • Opetus talvella 2020 Verkkoluennot, -seminaari ja verkkotentti
 • Opetus keväällä 2020 Verkkoluennot, -seminaari ja verkkotentti

Määrälliset tutkimusmenetelmät:

Ennen KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) -opintojaksoa, sinun tulee suorittaa yleisopintojakso KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen (2 op). Yleisopintojakso ei sisälly aineopintokokonaisuuden opintomaksuun.

 • KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen (2 op) (tämä jakso suoritetaan ennen KTKA2020 -opintojaksoa)

  • Opetus syksyllä 2019 Verkkokurssi, monivalintatehtäväsarja ja oppimistehtävä
  • Opetus talvella 2020 Verkkokurssi, monivalintatehtäväsarja ja oppimistehtävä
  • Opetus keväällä 2020 Verkkokurssi, monivalintatehtäväsarja ja oppimistehtävä
    
 • KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op)
  • Opetus syksyllä 2019 Verkkokurssi, -harjoitukset ja oppimistehtävät
  • Opetus talvella 2020 Verkkokurssi, -harjoitukset ja oppimistehtävät
  • Opetus keväällä 2020 Verkkokurssi, -harjoitukset ja oppimistehtävät

Sisältöopinnot (valitaan 3 jaksoa, yhteensä 15 op):

 • ERIA1010 Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena, 5 op Tentti tiettyinä avoimen yliopiston tenttipäivinä tai verkkotehtävä
 • ERIA1020 Moninaisuus ja oikeudenmukaisuus palvelujärjestelmissä, 5 op Oppimistehtävä
 • ERIA1030 Monikanavaisuus viestinnässä ja opetuksessa, 5op Oppimistehtävä tai tentti tiettyinä avoimen yliopiston tenttipäivinä
 • ERIA1040 Yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus ja inklusiivinen kasvatus, 5 op Tentti tiettyinä avoimen yliopiston tenttipäivinä tai verkkolukupiiri
 • ERIA1050 Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus: taustaoletukset, tukipalvelut ja pedagogiset ratkaisut, 5 op Verkkotehtävä

Pro­se­mi­naa­ri tai har­joit­te­lu ja tut­ki­muk­seen pe­reh­ty­mi­nen (10 op)

 • ERIA4200 Proseminaari, 10 op itsenäistä työskentelyä, seminaarikokoontumisia, työskentelyä Moodle-verkkoympäristössä ja verkkovideotapaamisia

TAI

 • KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen, 5 op Kirjallisuuskatsaus + työskentely Moodle-ympäristössä. JA
 • ERIA283 Harjoittelu: Tutustuminen erityiskasvatuksen toimintaympäristöihin (5 op) Käytännön harjoittelua/työkokemus ja portfolio/verkkokurssi
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”
 • Opintokokonaisuuden opintojaksoja on mahdollista suorittaa yksittäisinä opintojaksoina edellyttäen, että aineopintoja edeltävät opinnot on suoritettu.
   
Opetusmuodot:

 

Opinnot rakentuvat  itsenäisestä opiskelusta, kirjatenteistä ja/tai oppimistehtävistä, verkkotehtävistä, kontaktiopetuksesta ja mahdollisesti toteutettavista verkkokursseista ja teemaseminaareista. Opetusmuodot vaihtelevat opintojaksoittain.

Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Ilmoittaudu opintokokonaisuuteen ilmoittautumisen jälkeen myös opintokokonaisuuteen sisältyville opintojaksoille (kursseille), jotta saat opintojaksojen Koppa-sivujen katseluoikeudet.Koppa-oikeudet päivittyvät noin puolen tunnin kuluessa opintoihin ilmoittautumisesta. Pääset kirjautumaan Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi. 

Suoritustavat:

Opinnot rakentuvat  lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, kirjatenteistä ja/tai oppimistehtävistä, verkkotehtävistä  ja mahdollisesti toteutettavista verkkokursseista ja teemaseminaareista. Opetusmuodot vaihtelevat opintojaksoittain.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

erityispedagogiikka

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit