Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.2.2021 18:09

STKE129 Kielitietoinen koulutus, 5 op, JYAY/Diak yhteistyö, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.2.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Alkaa - päättyy: 2.1.20 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 2.1.20 klo 0:00 - 10.2.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 2.1.20 - 31.7.20
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 1
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakso on osa Moninaistuva koulu - opintoja (25-30 op). Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu järjestävät ko. opinnot yhteistyössä. Ohjevideo rekisteröitymiseen ja opintojaksolle ilmoittautumiseen.

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään monikielisyyden ja kielitietoisuuden eri näkökulmiin. Jaksolla tarkastellaan äidinkiel(t)en ja kielellisen identiteetin sekä kielitietoisuuden merkitystä oppimisessa sekä pohditaan, miten näitä voidaan tukea kielitietoisella pedagogiikalla.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää kielitietoisen koulutuksen periaatteet ja tavoitteet
• tuntee kielitietoisuutta käsittelevän tutkimuksen eri suuntauksia
• tiedostaa äidinkielen ja kielellisen identiteetin merkityksen oppimisessa
• osaa hyödyntää joustavaa monikielisyyttä ja opetusryhmän kielivarantoa opetuksessa sekä tukea kielitietoisuuden kehittymistä
• tuntee maahanmuuttajien kieleen ja koulutukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
• osaa soveltaa kurssilla ja kirjallisuudesta saamaansa tietoa erilaisiin kielikoulutuksen tehtäviin kuten pedagogiseen kehittämistyöhön.

Esitiedot:

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova. Tarkistathan, että pystyt sitoutumaan aktiiviseen työskentelyyn koko kurssin ajan, sillä verkkokurssilla työskennellään ja edetään pienryhmissä. Valittavana on myös itsenäinen suoritustapa (kirjalliset oppimistehtävät), jonka aikataulu on joustavampi.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

Verkkokurssi TAI itsenäiset oppimistehtävät

A) Verkkokurssi
Mikäli valitset suoritustavaksi verkkokurssin, on opintojaksolla käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Verkkokurssi koostuu seuraavista osioista:

-      koko ryhmän yhteinen reaaliaikainen verkkotapaaminen Connectin välityksellä maanantaina 25.2.2020. klo 17-19 ennen Moodle-työskentelyn käynnistymistä (tarkemmat ohjeet n. 2 viikkoa ennen kurssin alkamista)

-      lukemistoon perehtyminen (jakson kirjallisuus ja mahdollinen lisämateriaali)

-      pienryhmien verkkokeskustelut ja niihin liittyvät oppimistehtävät

-      videomateriaalia yhteisten keskustelujen pohjaksi

-      verkkokurssia reflektoiva oppimispäiväkirja.

Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan opintojakson verkkokurssina, ilmoittaudu sivun alaosasta löytyvään verkkokurssi -opetusryhmään.

Kurssi käynnistyy ryhmän yhteisellä reaaliaikaisella verkkotapaamisella Adobe Connect -luentoympäristössä (n. 2 tuntia). Saat kurssin opettajalta viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua sähköpostitse lisätietoa verkkotapaamisesta sekä pienen ennakkotehtävän. Ennakkotehtävä tulee tehdä ennen luentoa. Aloitustapaamisen jälkeen työskentely jatkuu pienryhmissä Moodlessa. 

Verkkokurssin suorittamiseen tarvittavat tarkat ryhmäkohtaiset ohjeet löydät kurssin Moodle-tilasta aloitustapaamisen jälkeen. Moodleen kirjaudutaan omilla tunnuksilla ja salasanalla. Lisätietoja Moodlen käytöstä löydät täältä: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opiskelu/opiskelun-tietojarjestelmat. 

B) Itsenäiset oppimistehtävät

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa.
 

Kirjallisuus:

1. Kaikille pakollinen kirjallisuus:

 • Aalto, Eija & Kauppinen, Merja 2011: Tavoitteena monikielisyyttä tukeva äidinkielen ja kirjallisuuden opetus. – E. Lehtinen, M. Koskela, E. Nevasaari & M. Skog-Södersved (toim.), AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2011/3, 6–21. Saatavilla verkossa.
 • Cummins, Jim 2006: Identity texts: The imaginative construction of self through multiliteracies pedagogy. – O. García, T. Skutnabb-Kangas & M. E. Torres-Guzmán (toim.), Imagining multilingual schools: Languages in education and globalization, 51–68. Clevedon: Multilingual Matters. Saatavilla e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston kokoelmissa: https://jyu.finna.fi/.
 • Dufva, Hannele & Pietikäinen, Sari 2009: Moni-ilmeinen monikielisyys. Puhe ja kieli 29 (1), 1–14. Saatavilla verkossa.
 • García, Ofelia & Kleyn, Tatyana 2016: Translanguaging theory in education – O. García & T. Kleyn (toim.), Translanguaging with multilingual students: learning from classroom moments, 9–33. New York: Routledge. Saatavilla e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston kokoelmissa: https://jyu.finna.fi/.
 • Latomaa, Sirkku, Pöyhönen, Sari, Suni, Minna & Tarnanen, Mirja 2013: Kielikysymykset muuttoliikkeessä. – T. Martikainen, P. Saukkonen ja M. Säävälä (toim.), Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta,163–183. Helsinki: Gaudeamus.
 • Suni, Minna & Latomaa, Sirkku 2012: Dealing with increasing linguistic diversity in schools: The Finnish example. – J. Blommaert, S. Leppänen, P. Pahta & T. Räisänen (toim.), Dangerous multilingualism: Northern perspectives to order, purity and normality, 67–95. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Saatavilla e-kirjana Jykdokissa: https://jyu.finna.fi/.
 • Svalberg, Agneta 2016: Language Awareness research: Where we are now. Language Awareness 25 (1–2), 4–16. Saatavilla e-lehtenä JY:n kirjaston kokoelmissa: https://jyu.finna.fi/.

2. Valinnainen kirjallisuus, josta valitaan vähintään yksi artikkeli:

 • Honko, Mari & Mustonen, Sanna 2018. Kielitietoista yhteistyötä: katse oman äidinkielen opetukseen. Suomenopettajat, 3, s. 8 - 19. Saatavilla verkossa.
 • Honko, Mari & Mustonen, Sanna 2018. Kieliä rinnakkain – koulun monikielisyys näkyviin kieliä vertailemalla. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, syyskuu 2018. Saatavilla verkossa.
 • Immonen-Oikkonen, Pirjo & Leino, Anne (toim.) 2010: Monikulttuurinen kouluyhteisö. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa.
 • Kielen rooli koulussa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, joulukuu 2013. Saatavilla verkossa.
 • Latomaa, Sirkku 2013: Monikielisempi Suomi. Kirjallisuus kielitietoisuuden edistäjänä. – A. Rastas (toim.), Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa,117–149. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Ks. lainakappaleita kirjaston kautta.
 • Lehtonen, Heini 2009. Maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisnuorten monikielisyyden ilmiöitä. – Jyrki Kalliokoski, Lari Kotilainen & Päivi Pahta (toim.), Kielet kohtaavat. Tietolipas 227. Helsinki: SKS, 161–190. 
 • Lehtonen, Heini 2016: What's Up Helsinki? Linguistic Diversity Among Suburban Adolescents. – R. Toivanen & J. Saarikivi (toim.), Linguistic genocide or superdiversity? New and old language diversities, 65–90. Bristol; Buffalo: Multilingual Matters.
 • Pohjalainen, Roosa 2015. Suomen kieli kuuluu muillekin kuin natiiveille. Ylioppilaslehti 2.10.2015. Saatavilla verkossa.
 • Tarnanen, Mirja & Pöyhönen, Sari 2011. Maahanmuuttajien suomen kielen taidon riittävyys ja työllistymisen mahdollisuudet. Puhe ja Kieli 31 (4), 139–152. Saatavilla verkossa.
 • Voipio-Huovinen, Sanna & Martin, Maisa 2012. Problematic plurilingualism. Teacher’s view. – Jan Blommaert, Sirpa Leppänen, Päivi Pahta & Tiina Räisänen (toim.), Dangerous multilingualism: Northern perspectives to order, purity and normality. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 96–118. Saatavilla e-kirjana Jykdokissa: https://jyu.finna.fi/.
 • Jokin artikkeli AFinLAn vuosikirjasta 2017: Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa. Saatavilla verkossa.

Lisäksi

 • eri koulutusasteiden opetussuunnitelmien perusteet (perusopetus, lukiokoulutus, kotoutumiskoulutus).
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

- Verkkokurssi: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %) ja verkkokurssin tehtävät.

- Itsenäinen suoritus: oppimistehtävät.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi kevät 2020, 9.3.-17.4.2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, minimi 10, maksimi 26
ilm.aika: 2.1.2020 00:00 - 10.2.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
19ti25.2.202017:00-19:00-Reaaliaikainen tapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmän välitykselläTapahtuman tiedot
211ma9.3.202000:00-00:00-Verkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
316pe17.4.202000:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot