Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 10:36

LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet, 3 op, Kevyt etätentti luennoista Kopassa to 14.5.2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 7.5.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 8.4.20 - 14.5.20
Ilmoittautumisaika: 8.4.20 klo 0:00 - 7.5.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.4.20 - 14.5.20
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 22
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Ilmoittautuminen opintojakson LTKY002 to 14.5.2020 klo 16.30 - 20.30 oppimateriaali-Kopassa pidettävään opintojakson luento-osuuden etätenttiin. Ohjeet etätentin suorittamiseen löytyvät oppiaineen sivulta oppimateriaali-Kopasta.

Lähiopetuksen korvaava materiaalipaketti on luettavissa oppimateriaali-Kopassa huhtikuun puolen välin jälkeen ja luennoista/materiaalipaketista suoritetaan ns. kevyt etätentti Kopassa. 

Sisältö:Tieteenfilosofia ja sen perustehtävät
Tieteellisen selittämisen ja ymmärtämisen peruskysymyksiä
Kausaalisuus, lainalaisuudet ja kausaalinen selittäminen
Mitä ovat tieteelliset teoriat
Tieteen kehitys ja edistyminen
Tieteellisen ihmiskuvan vahvuuksia ja heikkouksia
Liikunta- ja terveystieteet tieteenfilosofisesta näkökulmasta
Johdatus kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen
Johdatus tutkimuksen eettisten periaatteisiin
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää erilaisten tieteenfilosofioiden perusteita ja vaikutuksia
- ymmärtää metodisten ratkaisujen edellytyksiä ja rajoituksia
- hahmottaa tiedettä kokonaisuutena
- osaa pohtia kriittisesti tieteen mahdollisuuksia ja heikkouksia
- on tutustunut tutkimusetiikan periaatteisiin
Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Alanen, P. 1989. Luonnontiede, lääketiede, tieteenteoria. Helsinki:
Helsinki: Gaudeamus. (178 s.).
Haaparanta, L. & Niiniluoto, I. 1986. Johdatus tieteellisen ajatteluun. Helsinki: Helsingin yliopisto. (102 s.).
Kaakkuri-Knuuttila, M.-L. & Heinlahti, K. 2006. Mitä on tutkimus?: argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus. (230 s.).
Ketonen, O. 1976. Se pyörii sittenkin: tieteenfilosofian peruskysymyksiä. Porvoo: WSOY. (201 s.).
Lindholm, S. 1980. Vetenskap, verklighet och paradigm. Stockholm: Almqvist & Wiksell. (235 s.).
Niiniluoto, I. 1997. Johdatus tieteenfilosofiaan: käsitteen- ja teorianmuodostus. Helsinki: Otava. (314 s.).
Raatikainen, P. 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus. (176 s.). https://docplayer.fi/41095920-Ihmistieteet-ja-filosofia.html 
Turunen, K. E. 1987. Ihminen ja tiede. Tieteellisen toiminnan perusteita. Jyväskylä: Atena kustannus. (97 s.).
Wilenius, R. 1987. Johdatus filosofiseen ajatteluun. Jyväskylä: Atena kustannus. (155 s.).
von Wright, G. H. 1987/1995. Tiede ja ihmisjärki: Suunnistusyritys.
Helsinki: Otava. (144 s.).

Arviointi:

Hyväksytty - Hylätty