Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.1.2022 13:06

LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet, 5 op, kesä 2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 5.6.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 27.4.20 - 31.8.20
Ilmoittautumisaika: 27.4.20 klo 0:00 - 5.6.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 27.4.20 - 31.8.20
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 24
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 26
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Tutkimussuunnitelma
Tutkimuksen kohdejoukko ja otantamenetelmät
Tutkimuksen luotettavuus
Mittausten luotettavuus eri ympäristöissä
Kyselylomakkeen laatiminen
Tutkimusaineiston keruu ja -aineiston tallennus SPSS-ohjelmaan
Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: suorat jakaumat ja tutkimusaineiston tarkistus
Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: korrelaatiot (Pearson ja Spearman)
Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: ristiintaulukointi ja khiin neliö -testi
Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: t-testin eri muodot
Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: yksisuuntainen varianssianalyysi ja parivertailut
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa aineiston hankinnan ja mittausmenetelmien käytön periaatteita
- osaa soveltaa kvantitatiivisen analyysin peruskäsitteitä ja tietoa tutkimuksen vaiheista käytännön tutkimuksen tekoon
- osaa laskea yleisimmin käytettyjä tunnuslukuja
- osaa kuvata ja tiivistää tutkimusaineiston informaatiota asianmukaisesti tunnuslukujen, kuvaajien ja taulukoiden avulla
- osaa kriittisesti tulkita tilastollisia perustestejä ja niihin liittyviä tulosteita
- osaa käyttää keskeisiä tilastollisia termejä analyysitulosten raportoinnissa
- osaa soveltaa tutkimusetiikan perusteita (asia käsitellään jo aiemmin LTKY002:n lopussa, mutta tässä pitää sitä soveltaa; vaatii yhteistyötä LTKY002:en uuden opettajan kanssa)
Esitiedot:

Suositellaan alla olevien opintojaksojen suorittamista edeltävinä opintoina. Mikäli se ei ole mahdollista, voit edetä oman aikataulusi mukaisesti.

LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet (terveystieteet)
LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

- Verkkokurssi ajalla 1.6. - 16.8.2020.
- Aineistopohjainen verkkotentti Moodlessa.
 

Tarkemmat aikataulutiedot ja tenttipäivät löytyvät Moodlesta.

Opetus järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään 10.

Verkkokurssin opiskeluun tarvitset SPSS-ohjelmiston, jonka voit ostaa yliopiston verkkokaupasta.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Hulley S.B., Cummings S.R., Browner W.S., Grady D., & Newman T.B. 2013. Designing Clinical Research. 4. painos. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins (eBook) (ss. 84-170, 192-207) (102 s.).

Opintojakson oppimateriaalit

Uhari M, Nieminen P. 2000. Epidemiologia ja biostatistiikka. Helsinki: Duodecim. (254 s).
https://tilastoapu.wordpress.com/ ja http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html
ja luennoilla sovittava materiaali.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: Oppimistehtävät 60 %, tentti 40 %

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.