Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.9.2021 07:10

KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2, 3 op, oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.21 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.21
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 159
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Joutsenon opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Seinäjoen kansalaisopisto, Työväen akatemia, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • oppiminen, ohjaus ja oppimisympäristöt elämänkulun eri vaiheissa 
 • erilaisten oppijoiden huomioiminen oppimisessa ja ohjauksessa 
 • oppimiskäsitykset ja niiden merkitys pedagogiikassa
 • oppimisen ja osaamisen arvioinnin erilaiset periaatteet
 • omien arvojen ja käsitysten reflektointi kasvatusalan asiantuntijana
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • osaa tarkastella omia näkemyksiään jatkuvasta oppimisesta ja ohjauksesta kytkemällä niitä tutkimukseen perustuviin käsitteisiin ja näkökulmiin
 • hahmottaa oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden osaa tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja erilaiset oppijat huomioiden 
 • tuntee oppimisen arvioinnin erilaisia periaatteita ja ymmärtää arvioinnin merkityksen jatkuvan oppimisen tukemisessa 
 • tiedostaa omia arvojaan ja omaa vastuutaan tulevana kasvatusalan asiantuntijana
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Oppimistehtävä suoritetaan ryhmäsuorituksena lähiryhmässä. Ryhmä valmistelee tehtävän yhdessä ja suorittaa sen ryhmässä työskennellen ja keskustellen.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus. (Saatavilla e-kirjana.)
 • Puukari, S., Lappalainen, K. & Kuorelahti, M. (toim.) 2017. Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus. (Saatavilla e-kirjana) TAI Woolfolk, A. 2007 tai uudemmat. Educational Psychology. Boston (Mass.): Allyn & Bacon. (Saatavilla e-kirjana)
 • Englanninkielinen tieteellinen artikkeli. (Saatavilla e-aineistona Moodlessa)

Vertailu

Korpissa on valittavana 9 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.