Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.2.2021 17:48

PSYA130 Persoonallisuuspsykologia II, 5 op, oppimistehtävä ja verkkotentti, Alkio-opisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.21
Laajuus: 5.0 op
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Psykologia (avoin yo) (AVOPSY)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy psykologian aineopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Perehdytään persoonallisuutta koskeviin käsitteisiin, erilaisiin lähestymistapoihin sekä niiden keskinäisiin yhteyksiin. Lisäksi perehdytään persoonallisuutta koskevaan viimeaikaiseen tutkimustietoon ja persoonallisuuden tutkimiseen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy arvioimaan eri persoonallisuuden käsitteiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja sekä ymmärtämään niiden teoreettiset lähtökohdat. Opiskelija ymmärtää, miten persoonallisuuden perustavaa laatua olevat ominaisuudet, tyypilliset sopeutumistavat ja identiteetti ovat dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Lisäksi opiskelija pystyy arvioimaan persoonallisuutta eri ominaisuuksien muodostamana kokonaisuutena sekä ymmärtää, missä määrin persoonallisuutta luonnehtii yhtäältä pysyvyys ja säännönmukaisuus ja toisaalta muuttuminen ja kehittyminen.

Esitiedot:

Psykologian perusopinnot suoritettu.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Tällä opintojaksolla tehdään seuraavat osatehtävät: oppimistehtävä, lukemispäiväkirja ja tentti.

Tenttiajankohdat:

 • 17.9.2020 klo:16.30-20.30
 • 6.10.2020 klo:10.00-14.00
 • 10.11.2020 klo:16.30-20.30
 • 20.1.2021 klo:16.30-20.30
 • 18.2.2021 klo:10.00-14.00
 • 17.3.2021 klo:16.30-20.30
 • 18.5.2021 klo:16.30-20.30
 • 31.5.2021 klo:16.30-20.30
 • 18.6.2021 klo:10.00-14.00

Saat aikataulut työskentelyyn omasta oppilaitoksestasi.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • METSÄPELTO, R.-L. & FELDT, T. (toim.) (2009). Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Luentotallenteet
 • Artikkelit, jotka ilmoitetaan vuosittain.

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia. Katso käytettävä kirjallisuus/lähdemateriaalit opiskelutavan yhteydestä Moodlesta.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.