Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.2.2021 17:40

TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi, 6 op, Verkkotentti, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.9.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 90.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 17.8.20 klo 0:00 - 30.9.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 17.8.20 - 16.2.21
Laajuus: 6 op
Ilmoittautuneita: 70
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Tilastotiede (avoin yo) (AVOTIL)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Kurssilla opetellaan perusasioita tilastollisen tutkimuksen vaiheista. Aluksi esitellään empiirisen aineiston hankintamenetelmiä ja miten mielenkiinnon kohteena olevia ominaisuuksia mitataan (muuttujat ja niiden mitta-asteikot). Tämän jälkeen käydään läpi yhden ja kahden muuttujan arvojen kuvailua graafisesti ja tunnusluvuin (esim. keskiarvo ja korrelaatiokerroin) ja näiden tulkintaa. Seuraavaksi tutustutaan tilastollisen päättelyn perusteisiin, kuten todennäköisyyslaskennan alkeisiin, satunnaismuuttujien jakaumiin perusjoukossa sekä tunnuslukujen ja testisuureiden jakaumiin. Varsinaisessa tilastollisessa päättelyssä esitellään estimoinnin perusteita ja keskeisiä tilastollisia testejä, joiden avulla tutkitaan esim. prosenttiosuuksien eroa, keskiarvojen eroa tai kahden muuttujan välistä riippuvuutta. Opetellaan käyttämään myös vastaavia parametrittomia menetelmiä. Esitellään varianssi- ja regressioanalyysin perusteet. 

Osaamistavoitteet:

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija 

 • ymmärtää tilastollisen tutkimuksen vaiheet ja peruskäsitteet 
 • osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja tunnuslukujen avulla 
 • osaa soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä yksinkertaisissa (opintojaksolla käsitellyissä) sovellustilanteissa 
 • osaa arvioida ja tulkita tilastollisten testien ja analyysien tuloksia yksinkertaisissa (opintojaksolla käsitellyissä) sovellustilanteissa 
Esitiedot:

Tämän jakson suorittaminen edellyttää edeltäviä opintoja/esitietoja. Esitietoina sinulta vaaditaan matematiikan peruslaskutoimitusten (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku, neliöjuuri, toiseen korotus, prosentti) hyvää hallintaa numeroilla että kirjaimilla sekä vastaavien laskujen laskemista laskimella.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Verkko-opiskelu ja verkkotentti. 

Verkko-opiskelu toteutetaan Moodle-verkko-opiskeluympäristössä, jonka kautta opiskelijalla on hyödynnettävissä opintojakson materiaali sekä opetusvideot ja harjoitustehtäviä malliratkaisuineen. Etäopiskelun ohjauksesta vastaa opettaja Heli Hästbacka, joka ohjaa Moodlessa aikavälillä 17.9.-12.11.2020.

Tentti on mahdollista suorittaa verkkotenttinä Moodlessa seuraavina tenttipäivinä: 

 • 1.12.2020 ja
 • 16.2.2021 

Kurssi arvostellaan tentin perusteella. Tentin hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija saa vähintään puolet tentin kokonaispistemäärästä. Tenttiin on mahdollista kerätä lisäpisteitä tekemällä harjoitustehtäviä. Harjoitustehtävien palautuspäivät lauantaisin 19.9., 26.9., 3.10., 17.10., 31.10. ja 14.11.2020.

Malliratkaisut ovat Moodlessa aina harjoitusten palauttamisen jälkeisenä maanantaina. 
 
Verkko-ohjaus reaaliaikaisesti torstaisin 22.10. ja 5.11.2020 klo 17.30-19.00, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu vähintään 5. Ilmoittautuminen ohjaukseen Moodlessa.

Tenttiin kertaaminen reaaliaikaisesti verkko-ohjauksena torstaina 19.11.2020, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu vähintään 5. Ilmoittautuminen kertauspäivään Moodlessa.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö. Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ . Ilmoittauduttuaan opintojaksolle opiskelija pääsee katsomaan Moodlesta yksityiskohtaisemmat ohjeet opintojakson suorittamiseen liittyen. 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Kärkkäinen & Högmander, Tilastomenetelmien peruskurssi, TILP150, Jyväskylän yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Syksy 2006, 4., uudistettu painos tai Syksy 2008 5. uudistettu painos.

Luento- ja muu materiaali Moodlessa 

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760