Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.11.2021 20:20

ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa, 5 op, oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.21 - 31.7.22
Ilmoittautumisaika: 1.8.21 klo 0:00 - 20.3.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.21 - 31.7.22
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 70
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Hämeen kesäyliopisto, Joutsenon opisto, Karstulan evankelinen opisto, Kaustisen evankelinen opisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Reisjärven kristillinen opisto, Tampereen kesäyliopisto, Työväen akatemia, Vaasan kesäyliopisto, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa kuuluu erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuteen (25 op).

Sisältö:

Erilaiset oppimisen, osallisuuden ja käyttäytymisen haasteet (mm. luki, matematiikka, tarkkaavuus, autismikirjo). Tuen tarpeiden arviointi ja tukikeinot yksilöllisen osallisuuden ja oppimisen mahdollistajina.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee erityyppisten oppimisen vaikeuksien keskeiset piirteet ja niiden syytaustat
  • ymmärtää erityisvaikeuksien luonteen osana taitojen, oppimisedellytysten ja osallisuuden yksilöllistä vaihtelua
  • tuntee erilaisia arvioinnin tavoitteita ja arviointitapoja sekä niihin pohjautuvia tukikeinoja oppimisessa ja osallisuudessa
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Oppimistehtävä on yksilösuoritus. Tehtävä avautuu Moodlessa 2.8. ja viimeinen palautuspäivä on 31.7.2022.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

1.   ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö). 2019. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen 
Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen 
Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. 
Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla https://www.kaypahoito.fi/hoi50061 TAI  Berggren, K. & Hämäläinen. J. (toim.). 
2018. ADHD-käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. (Luvut: Esipuhe/Puustjärvi, Voutilainen & 
Pihlakoski: Mitä on ADHD; Närhi: ADHD-oireinen lapsi koulussa; Berggren: Lapsen itsesäätelykyky
ja ADHD). Myös E-kirjana. 

2.   Ahonen, T., Aro, M. Aro, T. Lerkkanen, M.-K. & Siiskonen, T.  2019. Kehityksen yksilöllisyyden  ymmärtäminen ja oppimisvaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen 

& T. Siiskonen (toim.) Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 22–39. Myös E-
kirjana. 

3.   Ahonen, T., Kere, J. & Parviainen, T. 2019. Oppimisvaikeuksien perinnöllinen ja 
neurokognitiivinen tausta. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.) Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 102–127. Myös E-
kirjana. 

4.   Aro, T., Ahonniska-Assa, J., Aro, M. & Ahonen, T. 2019.  Oppimisen vaikeuksien 
tunnistaminen ja arviointi. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.) Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 40–64. Myös E-
kirjana. 

5.   Moilanen, I., Mattila, M.-L., Loukusa, S. & Kielinen, M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja 
nuorilla. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 128 (14), 1453–62. https://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo10395    

6.   Mononen, R., Aunio, P., Väisänen, E., Korhonen, J. & Tapola, A. 2017. Matemaattiset 
oppimisvaikeudet. Jyväskylä: PS-kustannus. (Luvut 2 ja 4). Myös E-kirjana. TAI Räsänen, P. 2012. Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim 128 (11), 1168-1177.  

7.   Niilo Mäki Instituutti. 2017. LukiMat. (Lukeminen, Matematiikka, Oppimisen arviointi) http://www.lukimat.fi/etusivu (esim. tietopalvelu-sivut, oppimisvaikeudet, 
arviointi) 

8.   Nurmi, P. & Tarvonen, S. 2018. Lapsi, jolla on näkövamma. Teoksessa P. Pihlaja & R. Viitala 
(toim.) Varhaiserityiskasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus, 321–336. Myös E-kirjana. 

9.   Seppälä, H. 2017. Erilaiset eväät. Kirja kehitysvammaisuudesta. Helsinki: Kehitysvammaliitto. 
(Ei E-kirjana) 

10. Siiskonen, T., Ahonen, T. & Määttä, S. 2019. Kielenkehityksen vaikeudet. Teoksessa T. 
Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.) Oppimisen vaikeudet. 
Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 224–250. Myös E-kirjana. TAI Kehityksellinen kielihäiriö. 2019. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen 
Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla https://www.kaypahoito.fi/hoi50085 

11. Sume, H. 2018. Lapsi, jolla on kuulovamma. Teoksessa P. Pihlaja & R. Viitala (toim.) 
Varhaiserityiskasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus, 305–319. Myös E-kirjana. 

12. Viholainen, H. & Asunta, P. 2018. Motorisen oppimisen vaikeudet lapsen arjessa. Teoksessa 
P. Pihlaja & R. Viitala (toim.) Varhaiserityiskasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus, 241–254. Myös E-kirjana. 

13. YLE. 2013. Kun oppiminen ei suju. Tallenne. 

 


 

Vertailu

Korpissa on valittavana 8 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.