Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.11.2021 20:23

ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu, 5 op, oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.21 - 31.7.22
Ilmoittautumisaika: 1.8.21 klo 0:00 - 20.3.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.21 - 31.7.22
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 74
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Hämeen kesäyliopisto, Joutsenon opisto, Karstulan evankelinen opisto, Kaustisen evankelinen opisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Reisjärven kristillinen opisto, Tampereen kesäyliopisto, Työväen akatemia, Vaasan kesäyliopisto, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa kuuluu erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuteen (25 op).

Sisältö:

vammaisuus, moninaisuus, toiseus, osallisuus, eettisyys, ammatillinen kasvu

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • vertailla vammaisuuden eri määritelmiä ja teoreettisia näkökulmia
 • eritellä vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä kulttuurisia asenteita, arvoja ja merkityksiä
 • tunnistaa ja tarkastella omia vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä asenteita, tunteita ja kokemuksia
 • jäsentää vammaisuuden ja moninaisuuden kohtaamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
 • arvioida oman toimintansa vaikutuksia toisen ihmisen osallisuuteen ja toimijuuteen
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Osallistuminen yhteistyöoppilaitoksen ryhmänohjausmallin mukaiseen lähiopetukseen ja oppimistehtävä Moodlessa. Ryhmänohjauksessa noudatetaan yhteistä aikataulua. Yhteistyöoppilaitoksessa osallistut ryhmätehtävään, jonka ryhmänohjaaja hyväksyy.  Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tai parin kanssa tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella tehtävän Moodlessa. Oppimistehtävä arvioidaan asteikolla 0-5.  

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Opetuksen alkaessa Moodlessa ilmoitettava artikkelimateriaali
 • Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Asenteet, päätöksenteko ja käyttäytymisen muutos (luku 10). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Saatavilla e-kirjana.
 • Helkama, K. ym. 2016 (tai aiemmat painokset). Ennakkoluuloisuus ja ryhmien väliset suhteet (luku 14). Teoksessa K. Helkama ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 3. tai uudempi painos. Saatavilla e-kirjana.
 • Seppälä, T. ym. 2014. Koettu oikeudenmukaisuus ja syrjintä. Teoksessa L. Myyry ym. (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18, s. 248–292. Saatavilla verkossa.
 • Vehmas, S. 2009. Vammaisuuden ontologia ja politiikka: Realismin ja konstruktionismin väistämätön liitto. Kasvatus 40 (2), 111–120. http://elektra.helsinki.fi/se/k/0022-927-x/40/2/vammaisu.pdf
 • Zacheus, T., Kalalahti,M., Varjo, J., Saarinen, M., Jahnukainen, M., Mäkelä, M-L. & Kivirauma, J. 2017. Yläkouluikäisten syrjinnän, kiusaamisen ja rasismin kokemukset. Terra 128 (1), 3–15. https://www.versuslehti.fi/wp-content/uploads/Terra_Yl%C3%A4kouluik%C3%A4isten-syrjinn%C3%A4n-kiusaamisen-ja-rasismin-kokemukset.pdf TAI Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. (toim.) 2019. Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Luku 6 (s. 137-169) tai luku 7 (s. 170-199).
 • K. Tirri & E. Kuusisto. 2019. Opettajan ammatti-etiikkaa oppimassa. Helsinki: Gaudeamus. Luku 2 (Opettajan eettinen ammatti, s. 13-40) ja luku 3 (Opettajan ammatillinen kehittyminen, s. 41-60).

Vertailu

Korpissa on valittavana 9 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.