Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.12.2022 22:40

Musiikkiterapian aineopinnot, 50 op, lv. 2022-2023, Hämeen kesäyliopisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.1.22 - 31.12.23
Ilmoittautumisaika: 1.1.22 klo 8:00 - 31.12.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.22 - 31.12.23
Opettaja(t): -
Laajuus: 50 op
Ilmoittautuneita: 13
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Musiikkiterapia (avoin yo) (AVOMTE)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

HUOM! Aineopintoihin voivat ilmoittautua vain soveltuvat edeltävät opinnot suorittaneet, ks. kohta Edeltävät opinnot

 

Sisältö:

Musiikkiterapian aineopinnot muodostuvat luennoista, demonstraatioista, tapauskertomuksista, oppimistehtävistä, seminaarityöskentelystä sekä kirjallisuudesta ja itsenäisestä työskentelystä:

• Musiikkiterapian keskeiset käsitteet, teoriat, menetelmät 
ja mallit

• Musiikkiterapian kliiniseen toimintaan ja tutkimukseen perustuvan tiedon käyttäminen musiikkiterapian eri konteksteissa käytännön työssä tai myöhemmissä/rinnakkaisissa opinnoissa

• Musiikkiterapiasta ja sen käytännöistä, teorioista ja tutkimuksesta suullisesti ja kirjallisesti viestiminen

• Oman asiantuntemuksen ja työelämävalmiuksien kehittäminen

• Tiedonhaku ja tiedonlähteiden monipuolinen käyttäminen

• Kandidaatintutkielman laatiminen

 

Perus- ja aineopintojen tavoitteena on myös antaa musiikkiterapeuttista tietopohjaa ja käytännönkin valmiuksia sellaisille opiskelijoille, jotka hyödyntävät musiikkiterapiaopintojaan osana muuta työtä ilman tarvetta varsinaiseen musiikkiterapeutin kelpoisuuteen. Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto eivät järjestä musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa ammatillista koulutusta. Sen sijaan, kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta tarjoaa Jyväskylässä Roiha -instituutti. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston järjestämät opinnot (perus- ja aineopinnot) soveltuvat sellaisenaan pakollisiksi taustaopinnoiksi musiikkiterapeutin kelpoisuuteen johtavassa koulutuksessa (Roiha -instituutti).

Musiikkiterapian aineopintojen opiskelu edellyttää valmiutta englanninkielisen kirjallisuuden lukemiseen.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Musiikkiterapiatieto II (15 op)

Musiikin vaikutukset II (10 op)

Hoito- ja kuntoutustieto I (10 op)

Tutkimusmenetelmät (5 op)

Tutkijan taidot II (10 op)

Osaamistavoitteet:

Musiikkiterapian aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

 • luetella musiikkiterapian keskeiset käsitteet, teoriat ja menetelmät
 • käyttää musiikkiterapian keskeisiä käsitteitä, teorioita ja menetelmiä opinnoissaan ja kliinisessä harjoittelussa/työssä
 • käyttää kliinistä ja tutkimukseen perustuvaa tietoa musiikkiterapian eri konteksteissa kuten kliinisessä työssä tai myöhemmissä/rinnakkaisissa opinnoissa
 • tehdä pienimuotoisen tutkielman
 • viestiä musiikkiterapiasta ja sen käytännöistä, teorioista ja tutkimuksesta suullisesti ja kirjallisesti
 • kehittää omaa asiantuntemustaan ja työelämävalmiuksiaan
 • käyttää tiedonhauissa monipuolisesti tiedonlähteitä
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut musiikkiterapian perusopinnot. 

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Musiikkiterapian aineopinnot ovat musiikkiterapian ammatillista ja tieteellistä perustaa syventävä teoriapainotteinen opintokokonaisuus. Opetus sisältää luentoja, demonstraatioita, seminaarityöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. Opintojen suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.

 

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit