Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2023 16:12

KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2, 2 op, oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 78
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Gradia Jämsä, Jämsän työväenopisto, Karstulan evankelinen opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Reisjärven kristillinen opisto, STEP-koulutus, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät ja niiden muutos 
 • kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin 
 • kasvatuskäytänteet ja lapsuudessa, nuoruudessa, perheessä sekä työelämässä tapahtuneet kulttuuriset muutokset 
 • keskeisiä käsitteitä: yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, inkluusio, osallisuus, moninaisuus, toiseus, eriarvoistuminen, sukupuolistunut väkivalta
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija   

 • hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana 
 • osaa tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen kasvatussosiologian käsitteitä  
 • osaa eritellä kasvatuskäytänteiden ja lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa tapahtuneiden kulttuuristen muutosten yhteyksiä
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.  
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Oppimistehtävä on kirjallinen työ, jonka teet itsenäisesti tai parin kanssa tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella. 
 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:
 • Alanen, L. & Karila, K. (toim.). (2009). Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Vastapaino. (Saatavilla myös e- kirjana.)
 • Autio, T., Hakala, L. & Kujala, T. (toim.). (2019). Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa. Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia. Tampere University Press. (Saatavilla myös e- kirjana.)
 •  Eerola, P. & Pirskanen, H. (toim.). (2018). Perhe ja tunteet. Gaudeamus. (Saatavilla myös e- kirjana.)
 •  Golombok, S. (2015). Modern Families: Parents and Children in New Family Forms. Cambridge University Press. (Saatavilla myös e- kirjana.)
 • Husso, M. & Heiskala, R. (toim.). (2016). Sukupuolikysymys. Gaudeamus. (Saatavilla myös e- kirjana.)
 • Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. (toim.). (2005 tai uudemmat). Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Vastapaino. Sivut 1-308 ja 335–357. (Saatavilla myös e- kirjana.)
 • Raiker, A. & Rautiainen, M. (toim.). (2017). Educating for Democracy in England and Finland: Principles and Culture. Routledge.
 • Silvennoinen, H. & Pihlaja, P. (toim.). (2012). Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A 214.
 • Suoranta, J., Kauppila, J., Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. (2008). Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. Johdatus aikuiskasvatukseen. (2. korjattu ja uudistettu painos). Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja B, Oppimateriaalia n:o 25. TAI Suoranta, J., Kauppila, J., Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. (2012). Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. Johdatus aikuiskasvatukseen. Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.