Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2023 14:57

ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen, 5 op, verkkokurssi, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 105
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Itä-Hämeen opisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Työväen akatemia, Vaasan kesäyliopisto, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa kuuluu erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuteen (25 op).

Sisältö:

portaittainen tuki oppimisessa, RTI-malli, näyttöön perustuvat tuen periaatteet, interventiot, yksilöllisen tuen keinot, ryhmässä toteutettava tuki, eriyttäminen, yksilöllistäminen, joustava ryhmittely

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää portaittaisten tuen mallien perustelut ja käytänteet
 • tuntee näyttöön perustuvat tuen periaatteet oppimisen ongelmissa
 • ymmärtää interventiot oppimisen kohdennetun tuen työkaluina
 • tuntee joustaviin ryhmittelyihin, eriyttämiseen ja yksilöllistämiseen liittyvän pedagogisen keskustelun näkökulmia
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Osallistuminen yhteistyöoppilaitoksen ryhmänohjausmallin mukaiseen lähiopetukseen ja yhteistyöoppilaitosten yhteinen verkkokurssi Moodlessa. Ryhmänohjauksessa noudatetaan yhteistä aikataulua. Verkkokurssi  6.3. - 4.6.2023. Ilmoittautuminen 1.8.2022 - 22.1.2023. Verkkokurssi muodostuu osatehtävistä: yhteistä keskustelua, yksilötehtäviä ja pari-/ryhmätehtävä. Verkkokurssin aikana järjestetään yhteistyöoppilaitoksissa lähiopetusta ja ryhmätyöskentelyä. Verkkokurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

 

 

Kirjallisuus:
 1. Aro, T., & Nurmi, J.-E. (2019 tai uud.). Motivaatio, tunteet ja oppiminen. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 128–147). Niilo Mäki Instituutti. 
 2. Björn, P., Aro, M., & Koponen, T. (2018). Matematiikan oppimisvaikeuksien tutkimusperustainen tuki. Teoksessa J. Joutsenlahti, H. Silfverberg & T. Räsänen (toim.), Matematiikan opetus ja oppiminen (s. 184–201). Niilo Mäki Instituutti.
 3. Björn, P., Aro, M., Koponen, T., Fuchs, L. S., & Fuchs, D. H. (2016). The many faces of special education within RTI frameworks in the United States and Finland. Learning Disability Quarterly, 39(1), 58–66.
 4. Mitchell, D. (2018). 27 tutkitusti toimivaa tapaa opettaa. PS-kustannus.
 5. Mononen, R., Aunio, P., Väisänen, E., Korhonen, J., & Tapola, A. (2017). Matemaattiset oppimisvaikeudet. PS-kustannus. [Luku 3 Motivaatio, tunteet ja matemaattiset taidot ja Luku 5 Matemaattisten taitojen tukeminen]
 6. Parrila, R., Gadsden, D., & Aro, M. (2019 tai uud.). Näyttöön perustuva tuki oppimisen vaikeuksissa. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 66–76). Niilo Mäki Instituutti.
 7. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96.  https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf [luku 7]
 8. Roiha, A., & Polso, J. (2018). Onnistu eriyttämisessä. Toimivan opetuksen opas. PS-kustannus. [Luku 1 Eriyttämisen lähtökohdat, s. 15–25, luku 2 Eriyttäminen opetuksessa, s. 27–45, luku 3 Opetusjärjestelyt, s. 49–72, luku 4 Oppimisympäristö, s. 73–95, luku 5 Opetusmenetelmät, s. 97–128] TAI Vitka, T. (2021). Laaja-alaisen erityisopetuksen käsikirja. PS-kustannus. [luku Oppimisen ja käytöksen tukeminen luokassa, erilaisissa ryhmissä ja yksilöllisesti (s. 157–220) JA luku Oppimisen tuki eri oppiaineissa (s. 221–286).]
 9. Savolainen, H., Närhi, V., & Savolainen, P. (2019 tai uud.). Myönteisten käyttäytymismallien tukeminen opetuksessa. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 194–205). Niilo Mäki Instituutti.
 10. Siiskonen, T., Lerkkanen M.-K., & Savolainen, H. (2019 tai uud.). Oppimisen tukeminen. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 78–98). Niilo Mäki Instituutti.
 11. Sirkko, R., Takala, M., & Muukkonen, H. (2020). Yksin opettamisesta yhdessä opettamiseen: Onnistunut yhteisopettajuus inkluusion tukena. Kasvatus & Aika, 14(1), 26–43.
 12. Talja, E. & Iisakka, R. (2020). Tutkimusperustaiset opetusmenetelmät vaativassa erityisessä tuessa – kirjallisuuskatsaus. TUVET-hanke. Osa 1: Opettajajohtoiset menetelmät. JA  Osa 2: Ikätoverien tukeen perustuvat menetelmät.   
 13. YLE. (2017). Tiede Ykkönen podcastit: Oppimisvaikeus on hidaste muttei este. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/08/18/oppimisvaikeus-hidaste-muttei-este

Vertailu

Korpissa on valittavana 8 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.