Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.6.2023 05:28

Musiikkiterapian aineopinnot, 50 op, lv. 22-24, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 7.9.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 750.00 euroa
Maksuerät: 3 tasaerää

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.24
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 8:00 - 7.9.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.24
Laajuus: 50 op
Ilmoittautuneita: 19
Maksimi osallistujamäärä: 27
Sopii vielä: 8
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Musiikkiterapia (avoin yo) (AVOMTE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Aineopintoihin voivat ilmoittautua vain soveltuvat edeltävät opinnot suorittaneet, ks. kohta Edeltävät opinnot.

Aineopintoihin otetaan 32 opiskelijaa, joista 27 opiskelijaa valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja 5 opiskelijaa JYU:n maksuttoman kiintiön kautta (haku huhtikuussa 2022)

Opintojen lähiopetus järjestetään Jyväskylässä.

 

Ilmoittautumisaikaa jatkettu 7.9.2022 asti.

Sisältö:

Musiikkiterapian aineopinnot muodostuvat luennoista, demonstraatioista, tapauskertomuksista, oppimistehtävistä, seminaarityöskentelystä sekä kirjallisuudesta ja itsenäisestä työskentelystä:

• Musiikkiterapian keskeiset käsitteet, teoriat, menetelmät 
ja mallit

• Musiikkiterapian kliiniseen toimintaan ja tutkimukseen perustuvan tiedon käyttäminen musiikkiterapian eri konteksteissa käytännön työssä tai myöhemmissä/rinnakkaisissa opinnoissa

• Musiikkiterapiasta ja sen käytännöistä, teorioista ja tutkimuksesta suullisesti ja kirjallisesti viestiminen

• Oman asiantuntemuksen ja työelämävalmiuksien kehittäminen

• Tiedonhaku ja tiedonlähteiden monipuolinen käyttäminen

• Kandidaatintutkielman laatiminen

 

Perus- ja aineopintojen tavoitteena on myös antaa musiikkiterapeuttista tietopohjaa ja käytännönkin valmiuksia sellaisille opiskelijoille, jotka hyödyntävät musiikkiterapiaopintojaan osana muuta työtä ilman tarvetta varsinaiseen musiikkiterapeutin kelpoisuuteen. Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto eivät järjestä musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa ammatillista koulutusta. Sen sijaan, kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta tarjoaa Jyväskylässä Roiha -instituutti. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston järjestämät opinnot (perus- ja aineopinnot) soveltuvat sellaisenaan pakollisiksi taustaopinnoiksi musiikkiterapeutin kelpoisuuteen johtavassa koulutuksessa (Roiha -instituutti).

Musiikkiterapian aineopintojen opiskelu edellyttää valmiutta englanninkielisen kirjallisuuden lukemiseen.

 

Musiikkiterapian aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Osaamistavoitteet:

Musiikkiterapian aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

 • luetella musiikkiterapian keskeiset käsitteet, teoriat ja menetelmät
 • käyttää musiikkiterapian keskeisiä käsitteitä, teorioita ja menetelmiä opinnoissaan ja kliinisessä harjoittelussa/työssä
 • käyttää kliinistä ja tutkimukseen perustuvaa tietoa musiikkiterapian eri konteksteissa kuten kliinisessä työssä tai myöhemmissä/rinnakkaisissa opinnoissa
 • tehdä pienimuotoisen tutkielman
 • viestiä musiikkiterapiasta ja sen käytännöistä, teorioista ja tutkimuksesta suullisesti ja kirjallisesti
 • kehittää omaa asiantuntemustaan ja työelämävalmiuksiaan
 • käyttää tiedonhauissa monipuolisesti tiedonlähteitä
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut musiikkiterapian perusopinnot. 

Ilmoittautuminen:
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/jyuavoin_opintomaksut
 • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta. Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu.
Suoritustavat:

Musiikkiterapian aineopinnot ovat musiikkiterapian ammatillista ja tieteellistä perustaa syventävä teoriapainotteinen opintokokonaisuus. Opetus sisältää luentoja, demonstraatioita, seminaarityöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. Opintojen suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.

Opintojaksoille ilmoittautuminen alkaa 1.9.2022. Opintokokonaisuuteen ilmoittauduttuasi ilmoittaudu lukuvuoden 2022-2023 opintojaksoille heti opintojaksojen ilmoittaumisajan alettua syyskuun alussa. Ilmoittauduttuasi opintojaksoille pääset näkemään opintojaksokohtaiset opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Musiikkiterapian aineopintojen opiskelu kestää kaksi lukuvuotta (2022-2024). Opintoihin sisältyy lähiopetusta noin 140 tuntia. Lähiopetusaikataulut löytyvät opintojaksojen yhteydestä.

 

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste
help.jyu.fi
040 576 7760

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit