Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.3

Log in!
Jul/5/2022 12:03

KTKP022 , 2 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.19 at 23:59.

Payment information

Study fee: 30.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede
Registration period: 1.8.18 at 0:00 - 31.7.19 at 23:59
Study right valid: 150 days from the registration date
Credits: 2 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 507
Organisations:Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS), Open University (AYO)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Contents:

Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op). Temaattisen kokonaisuuden sisältö:

- kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät
- kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin
- lapsuus, nuoruus ja aikuisuus historiallisena, yhteiskunnallisena ja kulttuurisena konstruktiona
- yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus

Learning outcomes:

Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op). Temaattisen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
- hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana
ja toisaalta niitä muuttavana voimana
- tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia ja poliittisia
ilmiöitä sekä kasvatus- ja koulutusinstituutioita yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä ja teorioita käyttäen
- eritellä lapsuuteen, nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niissä
tapahtuneita tai tapahtuvia muutoksia

Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Completion mode:

Oppimistehtävä yksilövastauksena.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
Antikainen, A. & Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus.
Alanen, L. & Karila, K. (toim.) 2009. Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino.
Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, K. 2014. Perhetutkimuksen suuntauksia. Gaudeamus.
Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. 2005. Kenen kasvatus. Tampere: Vastapaino. Sivut 1-308 ja 335–357.
Silvennoinen, H. & Pihlaja, P. (toim.) 2012. Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A 214.
Strandell, H. 2012. Lapset iltapäivätoiminnassa. Gaudeamus.
Suoranta, J., Kauppila, J. & Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. 2008. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla.
Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa. Helsinki: Gaudeamus.
Husso, M. & Heiskala, R. 2016. Sukupuolikysymys. Gaudeamus.
Raiker, A. & Rautiainen, M. 2017. Educating for Democracy in England and Finland. Routledge.

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 6 corresponding courses available. You can compare courses.