Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.1

Log in!
Jan/19/2022 13:35

KTKA2010 The Construction of Scientific Knowledge: Qualitative Research Methods, 5 ECTS, Talvi 2019, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 13.1.19 at 23:59.

Payment information

Study fee: 75.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Home page: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede
Registration period: 1.11.18 at 0:00 - 13.1.19 at 23:59
Study right valid: 21.1.19 - 7.4.19
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 43
Max participants: 50
Still room for: 7
Organisations:Aikuiskasvatustiede (open univ.) (AVOAIK), Erityispedagogiikka (open univ.) (AVOERI), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS), Open University (AYO), Varhaiskasvatustiede (open univ.) (AVOVAR)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:
  • Tälle kurssille voidaan ottaa 50 opiskelijaa. Katso kaikkien tutkimusmenetelmäjaksojen aikataulutiedot opintokokonaisuuden Korppi-sivulta.
  • Verkkoseminaari vaatii aikaan sidottua osallistumista.
  • Jos olet aiemmissa opinnoissasi suorittanut aineopintotasoisia tutkimusmenetelmäopintoja, sinulla on mahdollisuus hakea näyttökoeoikeutta. Ks tarkat ohjeet kohdasta "suoritustavat".
  • Jos haet näyttökoeoikeutta, älä ilmoittaudu tälle jaksolle. Näyttökokeelle on oma jaksonsa jolle henkilökunta lisää sinut näyttökoeoikeuden saatuasi.
  • Määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmäkurssien suorittaminen samaan aikaan on työlästä. Huomioi tämä opintojen suunnittelussasi.
Contents:Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset, tarkoituksenmukaisuusotanta, aineistonkeruu: haastattelu, havainnointi, dokumenttiaineisto, analyysiprosessin perusteet, tulkinta ja löydösten raportointi, eettiset ja luotettavuuteen liittyvät kysymykset
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvailla laadullisen tutkimuksen keskeiset tieteenfilosofiset lähtökohdat, ominaispiirteet ja tutkimusprosessin etenemisen perusperiaatteet,
- kerätä laadullisen tutkimusaineiston ja analysoida sitä
- tunnistaa laadullisen tutkimuksen erilaisia lähestymistapoja
- noudattaa tutkimuksen teon eettisiä ja luotettavuuden periaatteita
Prerequisites:

Edeltävät opinnot aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, kasvatustieteen ja varhaiskasvatustieteen aineopintokokonaisuuden opiskelijoille:

  • Perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Yksittäisen opintojakson suorittajille, joilla ei ole edellä mainittuja perusopintoja suoritettuna:

  • Aineopintojen tutkimusmenetelmäopintojen opintojaksoille KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät sekä KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät voivat osallistua myös muut kuin kasvatustieteellisten oppiaineiden perusopinnot suorittaneet opiskelijat. Opiskelijalla tulee olla aiemmilla menetelmäopinnoilla (määrälliset tai laadulliset tutkimusmenetelmät tai tilasto-opinnot) hankitut valmiudet aineopintotasoisen menetelmäkurssin menestykselliseen suorittamiseen. Opiskelijan tulee ennen ilmoittautumista osoittaa nämä riittävät pohjaopinnot lähettämällä opintorekisteriote/todistus sähköpostilla avoimen yliopiston koulutuspäällikölle Mirva Huoviselle (mirva.e.huovinen@jyu.fi). Sähköpostiin tulee myös kirjata perustelut sille, miksi haluaa suorittaa kurssin yksittäisenä opintojaksona.

Jos opiskelijan tarkoitus on sisällyttää tutkimusmenetelmäopinnot jonkin toisen yliopiston tutkintoon, opintojen soveltuvuus kannattaa varmistaa etukäteen tutkinnon antavasta yliopistosta.

Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Completion mode:

Verkkokurssi, jonka suorituksena on verkkoluennot, verkkoseminaari ja verkkotentti.
Kurssin kesto: 21.1. - 19.3.2019

VERKKOLUENNOT (tulevat myös tallenteeksi):
- to 24.1.2019 klo 17.30-19.30
- ti 5.3.2019 klo 17.30-19.30
- ti 12.3.2019 klo 17.30-19.30

VERKKOSEMINAARIT (Osallistuminen pakollista. Opiskelija osallistuu kahteen verkkoseminaariin, opettajat jakavat opiskelijat ryhmiin kurssin alkaessa):
- ti 29.1. JA ma 18.2. klo 17.30-19.30
TAI
- to 31.1. JA to 21.2. klo 17.30-19.30

VERKKOTENTTI ti 19.3.2019

UUSINTATENTTI ma 1.4.2019

- Verkkokurssilla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- Verkkokurssilla on käytössä Connect-verkkokokousjärjestelmä https://www.avoin.jyu.fi/jarjestelmat/
Connect-verkkokokousjärjestelmän käyttämiseen tarvitset riittävän nopean nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin (headset).

Menetelmäopintojen suorittaminen näyttökokeella
Jos olet suorittanut vähintään aineopintotason tutkimusmenetelmäopintoja vähintään kurssia vastaavan opintopistemäärän (5 op), voit hakea näyttökoeoikeutta. Menetelmäopinnot eivät saa olla 10 vuotta vanhempia.

Näyttökokeen suoritusoikeutta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta on tultava ilmi: mihin opintojaksoon haetaan näyttökoeoikeutta ja millä opinnoilla niitä haetaan. Mikäli olet tehnyt opintoja muualla kuin Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa, liitä hakemuksesi mukaan kahden henkilön oikeaksi todistama todistus tai opintorekisteriote, sekä näiden opintojen mahdollisimman tarkat sisältökuvaukset, jakson/jaksojen osaamistavoitteet, luentojen ja harjoitusten lukumäärä jne. Toimita hakemuksesi sähköpostitse yliopistonopettaja Minna Nykoppille (minna.e.nykopp@jyu.fi). Hakemus käsitellään 3 viikon kuluessa. Jos suoritat näyttökokeen yksittäisenä opintojaksona huomaa, että ennen hakemuksen lähettämistä sinun tulee olla rekisteröitynyt opiskelijaksi Korpissa, jotta päätös voidaan tallentaa henkilötietoihisi.

Näyttökoe on laaja oppimistehtävä, joka suoritetaan itsenäisesti. Näyttökokeen ohje ja materiaalit ovat Oppimateriaali -Kopassa, jonne valmis tehtävä palautetaan viimeistään viiden kuukauden kuluttua näyttökoeoikeuspäätöksestä. Saat näyttökokeesta palautteen sekä kirjallisena että numeroarviointina viimeistään kahden viikon kuluttua lähimmästä arviointipäivästä. Arviointipäivät: 1.10.2018, 3.12.2018, 4.3.2019, 3.6.2019 (Tehtävän voi palauttaa Koppaan odottamaan arviointia jo aikaisemmin. Opettaja ottaa näyttökokeen arviointiin viimeistään seuraavana arviointipäivänä.). Näyttökoetta voi yrittää vain kerran. Jos näyttökoe hylätään, em. opintojakso suoritetaan opetusohjelman mukaisesti.

Literature:
Opintojakson oppimateriaalit

PATTON, M. Q. 2002 tai myöhemmät painokset. Qualitative research and evaluation methods. 3. painos. Thousand Oaks: Sage. JA
TUOMI, J. & SARAJÄRVI, A. 2002 tai myöhemmät painokset. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 3 corresponding courses available. You can compare courses.