Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.1

Log in!
Jan/19/2022 12:28

KTKO105 Introduction to Quantitative Research, 2 ECTS, Kevät 2019, JY:n avoin yliopisto

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 12.3.19 at 23:59.

Payment information

Study fee: 30.00 Euro
Instalments: 1 even instalment

General information

Registration period: 2.1.19 at 0:00 - 12.3.19 at 23:59
Study right valid: 5.3.19 - 8.5.19
Credits: 2.0 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 38
Max participants: 50
Still room for: 12
Organisations:Kasvatustieteellisten aineiden yleisopinnot (avoin yo) (AVOKAY), Open University (AYO)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Current events:
  • 1.8.2017 voimaanastuneen opinto-ohjelman perusteella tämä yleisopintoihin sisältyvä määrällisten menetelmien opintojakso tulee olla suoritettuna ennen ilmoittautumista aineopintojen opintojaksolle KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op). Opintojaksolla ei edellytetä aiemmin suoritettua SPSS-kurssia.
  • Mikäli saat näyttökoeoikeuden KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) -opintojaksolle, sinulta ei edellytetä tämän kurssin suorittamista.
Contents:peruskäsitteet, tutkimusasetelmat (poikittais- vs. pitkittäistutkimus, kokeellinen vs. korrelatiivinen tutkimus), tilastolliset tunnusluvut, muuttujien mitta-asteikot ja tyypit (numeerinen vs. ei-numeerinen, jatkuva vs. epäjatkuva), otantamenetelmät, tutkimusprosessi määrällisessä tutkimuksessa, tilastollisen tutkimuksen lukutaito
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata tilastollisen tutkimuksen tavoitteita ja peruskäsitteitä
- kuvata määrällisen tutkimuksen tutkimusprosessin etenemisen periaatteet
- tunnistaa erilaisia tilastollisen tutkimuksen asetelmia ja niissä käytettäviä menetelmiä
- eritellä tilastollisen tutkimuksen tiedonkeruun ja mittaamisen tapoja
Registration:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Completion mode:

Verkkokurssi. Opintojakso suoritetaan verkkokurssin kuluessa monivalintatehtäväsarjana ja oppimistehtävänä.
Kurssin kesto: 12.3. - 8.4.2019

- Verkkokurssilla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- Tarvitsemasi kurssiavaimen saat sähköpostitse ennen verkkokurssin alkua.

- Kurssin työtila Moodlessa avataan 12.3.2019, jolloin itsenäisen työskentelyn jakso alkaa. Työskentely sisältää luentotallenteiden katselun, monivalintatehtävien tekemisen, laskuharjoitukseen osallistumisen ja oppimistehtävän tekemisen.

- Kurssiin sisältyy laskuharjoitus, joka järjestetään 28.3.2019 Connect -verkkokokouksena. Ohjeet Connect-verkkokokousjärjestelmä käyttöön löytyvät osoitteesta https://www.avoin.jyu.fi/jarjestelmat/

- Oppimistehtävä palautetaan Moodlen työtilaan 8.4.2019 mennessä.

Literature:

Kurssitehtävien tueksi suosittelemme luentojen lisäksi seuraavia vaihtoehtoisia teoksia:

  • Heikkilä, T. (2001 tai uudempi). Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.
  • Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp. e-kirja.
  • Nummenmaa, L. (2009 tai uudempi). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: Tammi.
Further information:

Mikäli saat näyttökoeoikeuden KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) -opintojaksolle, sinulta ei edellytetä tämän kurssin suorittamista.

Kurssi voidaan myös korvata vastaavan sisältöisillä aiemmin suoritetuilla tilastomenetelmien opinnoilla, esimerkiksi Tilastotieteen ja matematiikan laitoksen TILP100 Johdatus tilastotieteeseen 2 op, TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op tai Opettajankoulutuslaitoksen KTKO102 Johdatus tieteelliseen tutkimukseen 3 op. Mikäli olet suorittanut TILP100, TILP150 tai KTKO102 kurssin, ilmoita siitä oppiaineen opintosihteerille Vilma Räisäselle, vilma.e.raisanen@jyu.fi

Mikäli haet korvaavuutta muilla kuin edellä mainituilla tilastotieteen opintojaksoilla (TILP100, TILP150, KTKO102), ilmoittaudu KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen AHOT Korppi-toteutukseen ja hae tämän jälkeen korvaavuutta. Ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta löytyvät avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Aiemmat tilastomenetelmien opinnot eivät saa olla 10 vuotta vanhempia.

Kurssia ei voi korvata suoritetulla SPSS-kurssilla tai vastaavalla.

Evaluation:
Grade scale

Pass-fail

[Limit information on study groups]

Exercise group [group details and registration]

Laskuharjoitus 28.3.2019 [group details and registration]; registered 30, maximum 50
reg.time: 2.1.2019 00:00 - 21.3.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-13Th28.3.201917:30-19:30PuroTapahtuman tiedot