Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 20:33

Romaanisen filologian perusopinnot sivuaineopiskelijoille, joiden pääaine on kieli (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Romaaninen filologia (KLS)
Vuosi: 2009-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Termi romaaninen filologia tarkoittaa perinteisesti kaikkien latinasta periytyvien romaanisten kielten tutkimusta kulttuurikontekstissaan. Käytännössä kuitenkin termillä tarkoitetaan ensisijaisesti ranskan kieltä sekä ranskankielistä kulttuuria romaanisen kieli- ja kulttuurialueen kontekstissa. Opintojen päämääränä on antaa opiskelijoille hyvä ranskan kielen taito ja perehdyttää heidät ranskankieliseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä romaaniseen kielialueeseen.

Romaanisen filologian opinnot edellyttävät kiinnostusta kielen ja kulttuurin analyysiin, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja kansainvälistä suuntautumista.
Sisältö:
Tavoitteet: Osaamistavoitteet:

• Perusopintojen avulla luodaan perusta tuleville romaanisen filologian opinnoille.
• Perusopinnoista on saatava painotetuksi keskiarvoksi vähintään H, jotta opiskelija voi suorittaa aineopinnot.

Kieli- ja viestintätaidot
• Perusopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee viestimään ranskan kielellä hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti.
• Opiskelija osaa kuvata kieltä ja kykenee soveltamaan ranskan kielen rakenteiden tuntemustaan erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Sisältöosaaminen
• Opiskelija tuntee kielentutkimuksen perusteita ja kielitieteen terminologiaa ja ymmärtää kielitieteellisen tutkimuksen kieltä.
• Opiskelija osaa perustiedot Ranskan kulttuurista, yhteiskunnasta ja kirjallisuudesta.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
27
Koodi: RFIPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]