Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 21:59

Romaanisen filologian aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Romaaninen filologia (KLS)
Vuosi: 2009-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Sivuaineopiskelijoiden on mahdollista suorittaa aineopinnot 35 opintopisteen laajuisina. Sivuaineopiskelijat, jotka tekevät myös romaanisen filologian syventävät opinnot, suorittavat aineopinnot 47 opintopisteen laajuisina, jolloin aineopintoihin kuuluu pakollisina myös opintojaksot RFIA057 Proseminaari, KLSA077 Tutkielman laatimisen perusteet ja RFIA058 Kandidaatintutkielma.
Sisältö:
Tavoitteet: Osaamistavoitteet:

Kieli- ja viestintätaidot
• Opiskelijan ranskan kielen taito syvenee edelleen kieli- ja viestintätaitokurssien ja kieliharjoittelun avulla.

Sisältöosaaminen
• Opiskelijan kulttuurintuntemus syvenee edelleen kieliharjoittelun ja kulttuurikurssien avulla.
• Opiskelija tuntee laajemmin ranskalaista kielitiedettä ja ranskan kielen kehitystä sekä Ranskan historiaa ja kirjallisuutta.
• Opiskelija valitsee pääaineopintojensa suuntautumisvaihtoehdon ja suorittaa sen johdantokurssin, jolloin hän saa tarvittavat tiedot pystyäkseen syventämään tietojaan alalta syventävissä opinnoissa.
• Opiskelija saa työelämävalmiuksia ja osaa soveltaa oppimaansa työelämässä asiantuntijuusalallaan.

Ne opiskelijat, jotka tekevät myös proseminaarin:
• Opiskelija tuntee oman alansa tieteellisiä käytänteitä:
tuntee ja hallitsee hyvin kielentutkimuksen perusteet, osaa ajatella tieteellisesti, hankkia uutta tietoa ja arvioida sitä ja osaa käyttää tieteellisiä työskentelytapoja.
• Opiskelija osaa tuottaa tietoa omalta alaltaan ja laatia tutkielman tieteellisen tutkimusprosessin mukaisesti.

• Aineopinnoista on saatava painotetuksi keskiarvoksi vähintään H, jotta opiskelija voi suorittaa syventävät opinnot.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
35
Koodi: RFIAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]