Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2024 00:04

Romaanisen filologian syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Romaaninen filologia (KLS)
Vuosi: 2009-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Syventävät opinnot ovat laajuudeltaan 80 op, josta Pro gradu -tutkielman osuus on 40 op.

Syventävät opinnot koostuvat seuraavista osista:
1. Oppiainekohtaiset pakolliset kieli- ja viestintätaito-opinnot 15 op.
2. Tutkimus 50 op.
3. Suuntautumisvaihtoehdon A tai B tai C mukaiset opinnot, vähintään 15 op

Sisältö:
Tavoitteet: Osaamistavoitteet:

Kieli- ja viestintätaidot
• Opiskelijan ranskan kielen taito hioutuu edelleen viimeisten kieli- ja viestintätaitokurssien avulla.
• Hänellä on myös vähintään perustiedot jostakin muusta romaanisesta kielestä kuin ranskasta.

Sisältöosaaminen
• Opiskelija syventää ja laajentaa valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon tuntemustaan ja valitsemiensa oppiainekohtaisten erikoisalojen tuntemustaan.
• Opiskelija omaksuu syvällisesti ranskankielisten maiden sosiokulttuurista tietoa.
• Hän tuntee erittäin hyvin jonkun kielentutkimuksen osa-alueen ja romaanista kielialuetta laajasti.
• Opiskelija kykenee soveltamaan hankkimaansa tietoa työelämässä ja toimimaan oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä.
• Opiskelija kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn.
• Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti laatimalla tieteellisesti perustellun esityksen jostakin romaaniseen filologiaan kuuluvasta aiheesta.
• Opiskelija saa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
80
Koodi: RFISYV
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]