Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.5.2024 01:36

Filosofian maisteri, pääaineena saksan kieli ja kulttuuri

Organisaatio: Saksan kieli ja kulttuuri (KLS)
Vuosi: 2009-2012
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Filosofian maisterilla pääaineenaan saksan kieli ja kultuuri on laaja ja monipuolinen näkemys kielen rakenteesta ja kielestä kulttuurisena, yhteiskunnallisena ja kommunikatiivisena ilmiönä. Kielten maisterilla on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet ja taidot (sisältöosaaminen kuvataan syventävien opintojen yhteydessä):
Tieteelliset valmiudet
• Tuntee useita kielentutkimuksen suuntauksia ja on perehtynyt lähemmin valitsemaansa erityisalueeseen
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen
• Osaa asettaa tutkimuskysymyksiä ja valita niiden tarkasteluun soveltuvat lähestymistavat ja menetelmät
• Tuntee keskeiset tutkimuseettiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
• Hallitsee oman tieteenalansa ja kielialueensa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
• Omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen omalla alallaan
Yleiset työskentelytaidot
• Hallitsee tiimityön ja projektityöskentelyn
• On saavuttanut asiantuntijatehtävissä vaadittavat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
• Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
• Seuraa oman alansa kehityssuuntia ja ajankohtaista keskustelua, tunnistaa ongelmia ja soveltaa asiantuntemustaan niiden ratkaisuun.
• Osaa toimia monikielisessä ja –kulttuurisessa ympäristössä
Ammatilliset taidot
o Suuntautumisvaihtoehdon mukaan
o hallitsee opettajalta vaadittavat ammatilliset taidot tai
o osaa toimia muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
o Osaa tuoda esiin kieliasiantuntijan näkökulmia moniammatillisessa yhteistyössä
o Havainnoi kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta
Asenteelliset valmiudet
o Pitää yllä ja kehittää kielitaitoaan ja kulttuurista asiantuntemustaan
o Arvostaa asiantuntijuuttaan
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike: Filosofian maisterin tutkinto

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]