Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.5.2024 00:34

Humanististen tieteiden kadidaatti, pääaineena latinan kieli

Organisaatio: Latinan kieli (KLS)
Vuosi: 2009-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Kieliopintojen ohella latinan opiskelijat perehtyvät antiikin kulttuuriin ja sen vaikutukseen sekä latinan kielen vaiheisiin antiikista nykypäiviin. Tavoitteena on saavuttaa valmius latinan kielen opettamiseen, tieteelliseen tutkimustyöhön klassisten kielten, antiikin kulttuurin ja niiden perinteen tutkimuksen alalla sekä kyky välittää tietoa omalta alaltaan myös suurelle yleisölle. Yleissivistävinä aineina latinan kieli ja antiikin kulttuuri sopivat hyvin sivuaineiksi tukemaan monenlaisia opintoja ja liittämään ne eurooppalaisen kulttuurin perinteeseen. Opettajan- ja tutkijanuran ohella latinan kielen opiskelijat ovat sijoittuneet monenlaisiin kulttuurielämän tehtäviin, erityisesti kirjasto-, arkisto- ja museoalalle. Opettajan uralle aikovien on syytä hankkia pätevyys myös jossain toisessa oppiaineessa, esimerkiksi nykykielessä tai historiassa.
Sisältö:
Tavoitteet: Humanististen tieteiden kandidaatti pääaineena latinan kieli on oppinut tarkastelemaan kieltä rakenteen, kulttuurin, yhteiskunnan ja viestinnän kannalta. Humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet ja taidot (sisältöosaaminen kuvataan perus- ja aineopintojen yhteydessä):

Tieteelliset valmiudet
• Tuntee kielentutkimuksen suuntauksia
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida suppeahkon tieteellisen tutkimuksen
. Osaa ohjatusti asettaa tutkimuskysymyksiä ja valita niiden tarkasteluun soveltuvat lähestymistavat ja menetelmät
• On tietoinen tutkimuksen eettisistä periaatteista
• Tuntee tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
• Omaa valmiudet maisterintutkintoon tarvittavan tieteellisen tutkimuksen tekemiseen

Yleiset työskentelytaidot
• Osaa toimia tehokkaasti ryhmän jäsenenä ja on tutustunut projektityöskentelyyn
• Osaa viestiä opintojen vaatimalla tavalla suullisesti ja kirjallisesti
• Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
• Osaa toimia monikielisessä ja kulttuurisessa ympäristössä Ammatilliset taidot
• Ymmärtää teoreettisen tiedon tarpeen opettajan työssä ja muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
• Ymmärtää kieliasiantuntijan roolin moniammatillisessa yhteistyössä
• Havainnoi kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta
• On valmis kehittämään asiantuntijuuttaan.
Asenteelliset valmiudet

• Tunnistaa oman kielitaitonsa vahvuudet ja heikkoudet, ja osaa kehittää kielitaitoaan itsenäisesti
• Ymmärtää kulttuurisen tiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden kehittymisessä
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
180
Tutkinnon taso: Kandidaatti
Tutkintonimike: Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]