Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.5.2024 06:14

Filosofian maisterin tutkinto, pääaineena latinan kieli

Organisaatio: Latinan kieli (KLS)
Vuosi: 2009-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Kieliopintojen ohella latinan opiskelijat perehtyvät antiikin kulttuuriin ja sen vaikutukseen sekä latinan kielen vaiheisiin antiikista nykypäiviin. Tavoitteena on saavuttaa valmius latinan kielen opettamiseen, tieteelliseen tutkimustyöhön klassisten kielten, antiikin kulttuurin ja niiden perinteen tutkimuksen alalla sekä kyky välittää tietoa omalta alaltaan myös suurelle yleisölle. Yleissivistävinä aineina latinan kieli ja antiikin kulttuuri sopivat hyvin sivuaineiksi tukemaan monenlaisia opintoja ja liittämään ne eurooppalaisen kulttuurin perinteeseen. Opettajan- ja tutkijanuran ohella latinan kielen opiskelijat ovat sijoittuneet monenlaisiin kulttuurielämän tehtäviin, erityisesti kirjasto-, arkisto- ja museoalalle. Opettajan uralle aikovien on syytä hankkia pätevyys myös jossain toisessa oppiaineessa, esimerkiksi nykykielessä tai historiassa.
Sisältö:
Tavoitteet: Filosofian maisterilla pääaineena latinan kieli on laaja ja monipuolinen näkemys kielen rakenteesta ja kielestä kulttuurisena, yhteiskunnallisena ja kommunikatiivisena ilmiönä. Filosofian maisterilla on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet ja taidot (sisältöosaaminen kuvataan syventävien opintojen yhteydessä):

Tieteelliset valmiudet
• Tuntee useita kielentutkimuksen suuntauksia ja on perehtynyt lähemmin valitsemaansa erityisalueeseen
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen
• Osaa asettaa tutkimuskysymyksiä ja valita niiden tarkasteluun soveltuvat lähestymistavat ja menetelmät
• Tuntee keskeiset tutkimuseettiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
• Hallitsee oman tieteenalansa ja kielialueensa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
• Omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen omalla alallaan

Yleiset työskentelytaidot
• Hallitsee tiimityön ja projektityöskentelyn
• On saavuttanut asiantuntijatehtävissä vaadittavat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
• Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
• Seuraa oman alansa kehityssuuntia ja ajankohtaista keskustelua, tunnistaa ongelmia ja soveltaa asiantuntemustaan niiden ratkaisuun.
• Osaa toimia monikielisessä ja –kulttuurisessa ympäristössä Ammatilliset taidot
• Suuntautumisvaihtoehdon mukaan hallitsee opettajalta vaadittavat ammatilliset taidot tai osaa toimia muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
• Osaa tuoda esiin kieliasiantuntijan näkökulmia moniammatillisessa yhteistyössä
• Havainnoi kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta

Asenteelliset valmiudet
• Pitää yllä ja kehittää kielitaitoaan ja kulttuurista asiantuntemustaan
• Arvostaa asiantuntijuuttaan
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike: Filosofian maisterin tutkinto

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]