Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.5.2024 23:37

Humanististen tieteiden kadidaatti, pääaineena romaaninen filologia

Organisaatio: Romaaninen filologia (KLS)
Vuosi: 2009-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Termi romaaninen filologia tarkoittaa perinteisesti kaikkien latinasta periytyvien romaanisten kielten tutkimusta kulttuurikontekstissaan. Käytännössä kuitenkin termillä tarkoitetaan ensisijaisesti ranskan kieltä sekä ranskankielistä kulttuuria romaanisen kieli- ja kulttuurialueen kontekstissa. Opintojen päämääränä on antaa opiskelijoille hyvä ranskan kielen taito ja perehdyttää heidät ranskankieliseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä romaaniseen kielialueeseen. Romanisteille sopivia aloja ovat opetustehtävät, viestintä, matkailu, kansainväliset tehtävät ja liike-elämä. Romaanisen filologian voi yhdistää pääaineena johonkin muuhun kieliaineeseen, kirjallisuustieteeseen, historiaan, taideaineisiin, sosiologiaan, valtio-oppiin tai informaatioteknologiaan. Opettajan uralle aikovien on syytä hankkia pätevyys myös jossain toisessa nykykielessä. Kansainvälisiin tehtäviin suuntautuvien on syytä ottaa sivuaineeksi esim. englanti ja/tai joku muu nykykieli. Romaanisen filologian opinnot edellyttävät kiinnostusta kielen ja kulttuurin analyysiin, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja kansainvälistä suuntautumista.
Sisältö:
Tavoitteet: Humanististen tieteiden kandidaatti pääaineena romaaninen filologia on oppinut tarkastelemaan kieltä rakenteen, kulttuurin, yhteiskunnan ja viestinnän kannalta. Humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet ja taidot (sisältöosaaminen kuvataan perus- ja aineopintojen yhteydessä):

Tieteelliset valmiudet
• Tuntee kielentutkimuksen suuntauksia
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida suppeahkon tieteellisen tutkimuksen
• Osaa ohjatusti asettaa tutkimuskysymyksiä ja valita niiden tarkasteluun soveltuvat lähestymistavat ja menetelmät
• On tietoinen tutkimuksen eettisistä periaatteista
• Tuntee tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
• Omaa valmiudet maisterintutkintoon tarvittavan tieteellisen tutkimuksen tekemiseen

Yleiset työskentelytaidot
• Osaa toimia tehokkaasti ryhmän jäsenenä ja on tutustunut projektityöskentelyyn
• Osaa viestiä opintojen vaatimalla tavalla suullisesti ja kirjallisesti
• Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
• Osaa toimia monikielisessä ja –kulttuurisessa ympäristössä

Ammatilliset taidot
• Ymmärtää teoreettisen tiedon tarpeen opettajan työssä ja muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
• Ymmärtää kieliasiantuntijan roolin moniammatillisessa yhteistyössä
• Havainnoi kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta
• On valmis kehittämään asiantuntijuuttaan.

Asenteelliset valmiudet
• Tunnistaa oman kielitaitonsa vahvuudet ja heikkoudet, ja osaa kehittää kielitaitoaan itsenäisesti
• Ymmärtää kulttuurisen tiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden kehittymisessä
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
180
Tutkinnon taso: Kandidaatti
Tutkintonimike: Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]