Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.5.2024 10:03

Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena saksan kieli ja kulttuuri

Organisaatio: Saksan kieli ja kulttuuri (KLS)
Vuosi: 2009-2012
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Humanististen tieteiden kandidaatti, jolla on pääaineena saksan kieli ja kulttuuri, on oppinut tarkastelemaan kieltä rakenteen, kulttuurin, yhteiskunnan ja viestinnän kannalta. Kielten kandidaatilla on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet ja taidot (sisältöosaaminen kuvataan perus- ja aineopintojen yhteydessä):
- Tieteelliset valmiudet
-Tuntee kielentutkimuksen suuntauksia
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida suppeahkon tieteellisen tutkimuksen
- Osaa ohjatusti asettaa tutkimuskysymyksiä ja valita niiden tarkasteluun soveltuvat lähestymistavat ja menetelmät
- On tietoinen tutkimuksen eettisistä periaatteista
- Tuntee tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
- Omaa valmiudet maisterintutkintoon tarvittavan tieteellisen tutkimuksen tekemiseen
- Yleiset työskentelytaidot
- Osaa toimia tehokkaasti ryhmän jäsenenä ja on tutustunut projektityöskentelyyn
- Osaa viestiä opintojen vaatimalla tavalla suullisesti ja kirjallisesti
- Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
- Osaa toimia monikielisessä ja –kulttuurisessa ympäristössä
- Ammatilliset taidot
- Ymmärtää teoreettisen tiedon tarpeen opettajan työssä ja muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
- Ymmärtää kieliasiantuntijan roolin moniammatillisessa yhteistyössä
- Havainnoi kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta
- On valmis kehittämään asiantuntijuuttaan.
- Asenteelliset valmiudet
- Tunnistaa oman kielitaitonsa vahvuudet ja heikkoudet, ja osaa kehittää kielitaitoaan itsenäisesti
- Ymmärtää kulttuurisen tiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden kehittymisessä
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
180
Tutkinnon taso: Kandidaatti
Tutkintonimike: Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]